รองศาสตราจารย์พรศรี ดิสรเตติวัฒน์
รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์
อีเมล์ : pornsri.dis@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0748

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(ชีวสถิติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

-

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- โสภาพรรณ พวงบุญมี,พรศรี ดิสรเตติวัฒน์,สมมาตร บำรุงพืช,นิตยา โรจนนิรันดร์กิจ.(2562).ผลลัพธ์ทางคลินิกของการใช้ยาปฏิชีวนะในสตรีคลอดทางช่องคลอดในโรงพยาบาลรามาธิบดี. รามาธิบดีเวชสาร 42,(3),12-23.

- พรศรี ดิสรเตติวัฒน์,นิตยา โรจนนิรันดร์กิจ.(2561).การเปรียบเทียบผลของการใช้ผ้าพันหน้าท้องแบบ 12 สายผูกด้วยเชือกกับผ้าพันหน้าท้องแบบ 3 สายติดเวลโครเทปของสตรีหลังผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลรามาธิบดี. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(1),80-93.

- พรศรี ดิสรเตติวัฒน์,นิตยา โรจนนิรันดร์กิจ.(2561).ผลของการใช้เบาะโฟมรองนั่ง และห่วงผ้าห่มรองนั่งต่อความปวดแผลฝีเย็บ และความพึงพอใจของสตรีหลังคลอด ในโรงพยาบาลรามาธิบดี. วารสารพยาบาล 67,(2),1-7.

- พรศรี ดิสรเตติวัฒน์,โสภาพรรณ พวงบุญมี,นิตยา โรจนนิรันดร์กิจ.(2561).ผลลัพธ์ทางคลินิกของการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างครบวงจรในโรงพยาบาลรามาธิบดี. รามาธิบดีเวชสาร 41,(3),50-61.

- พรศรี ดิสรเตติวัฒน์.(2557).บทบาทพยาบาลสู่ความสำเร็จการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา. วารสารพยาบาล2,(62),1-7.