อาจารย์พิชญา ทองโพธิ์

อีเมล์ : pichaya.tho@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2895

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปกศ.เฉพาะทาง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การรักษาโรคเบื้องต้น/เวชปฏิบัติครอบครัว (FNP)

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- พิชญา ทองโพธิ์,กิ่งแก้ว อุดมชัยกูล.(2563).ผลของโปรแกรมอบรมการช่วยชีวิตต่อความรู้ การรับรู้สมรรถนะของตนเอง ในการช่วยชีวิตและความสามารถในการกดหน้าอกของนักศึกษาพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 26,(1),107-121.

- Partiprajak S.,Thongpo P. .(2016).Retention of basic life support knowledge, self-efficacy and chest compression performance in Thai undergraduate nursing students. Nurse Education in Practice 16,(),235-241.

- อรุณวรรณ อุดมเกษมทรัพย์,สุภามาศ ผาติประจักษ์,พิชญา ทองโพธิ์.(2558).ผลของโปรแกรมการสอนทักษะปฏิบัติการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4. วารสารการพยาบาลและการศึกษา 8,(2),54-66.

- เสาวรส คงชีพ,นพวรรณ เปียซื่อ,พิชญา ทองโพธิ์,กิ่งแก้ว อุดมชัยกูล.(2557).ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการจัดโครงการตลาดนัดสุขภาพ . รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(2),249-258.