อาจารย์วิไล ตั้งปนิธานดี

อีเมล์ : vilai.tan@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2895

 
การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- การศึกษามหาบัณฑิต(จิตวิทยาแนะแนวและการปรึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

- Master of Science (Nursing) Case Western Reserve University.

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การให้คำปรึกษาและความรู้ด้านสุขภาพ
2. Health promotion

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. Health promotion: smoking
2. การให้คำปรึกษาและความรู้ด้านสุขภาพ

 
ผลงานทางวิชาการ