อาจารย์วิไล ตั้งปนิธานดี

อีเมล์ : vilai.tan@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2895

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(Nursing) Case Western Reserve University

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(จิตวิทยาแนะแนวและการปรึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การให้คำปรึกษาและความรู้ด้านสุขภาพ
2. Health promotion

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. Health promotion: smoking
2. การให้คำปรึกษาและความรู้ด้านสุขภาพ

 
ผลงานทางวิชาการ

- วิไล ตั้งปนิธานดี,สายสุนีย์ ดีประดิษฐ์,ภัชรินทร์ วงค์ศรีดา,สมนึก สกุลหงส์โสภณ.(2563).ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขต่อ ความรู้และการรับรู้สมรรถนะตนเองในการดูแลผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อ ภาวะสมองเสื่อม: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารสภาการพยาบาล 34,(1),46-60.