ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุกดา เดชประพนธ์

อีเมล์ : mukda.det@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0651

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(พยาบาลศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง (ผู้ใหญ่และสูงอายุ)

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. มะเร็งศีรษะและคอในผู้ใหญและผู้สูงอายุ
2.การพยาบาลทางตาในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3. การพยาบาลทางหู คอ จมูก ในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 
ผลงานทางวิชาการ

- ศิริวรรณ วรรณศิริ,มุกดา เดชประพนธ์,ภฤศ หาญอุตสาหะ.(2563).ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ และการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาต่อผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคเบาหวาน. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 7,(2),57-75.

- ณัฐสุดา แสงบุญ,มุกดา เดชประพนธ์,สุปรีดา มั่นคง.(2562).การปรับตัวในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(1),29-42.

- สุธิดา ดีหนู,มุกดา เดชประพนธ์,อรสา พันธ์ภักดี.(2561).ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของอาการ ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจโรค ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 19,(36),66-77.

- ดวงธิดา ช่างย้อม,มุกดา เดชประพนธ์,พรทิพย์ มาลาธรรม.(2561).พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(3),345-360.

- ศุภกาญจน์ โอภาสรัตนากร,มุกดา เดชประพนธ์,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2558).ความเครียด และการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 21,(2),158-171.

- จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย,มุกดา เดชประพนธ์,ชาลิณีย์ โฆษิตทาภิวัธน์,พิณทิพ รื่นวงษา,ภิญโญ พานิชพันธ์.(2556).การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสื่อประสมที่บูรณาการความรู้ด้านกายวิภาค สรีรวิทยาเพื่อส่งเสริมทักษะของนักศึกษาพยาบาลในการตรวจร่างกายผู้ใหญ่ : การตรวจศีรษะและคอ. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(3),428-443.

- วิภาวี ปุสวิโร,พรทิพย์ มาลาธรรม,ศุภร วงศ์วทัญญู,อรพิชญา ไกรฤทธิ์,มุกดา เดชประพนธ์.(2556).ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นนักวิ่งระยะไกล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(3),382-399.

- Detprapon M.,Sirapo-ngam Y.,Mishel M. H.,Sitthimongkol Y.,Vorapongsathorn T..(2552).Testing of Uncertainty in Illness Theory to predict quality of life among Thais with head and neck cancer. Thai Journal of Nursing Research 13,(1),1-15.

- มุกดา เดชประพนธ์,ชาลิณีย์ โฆษิตทาภิวัธน์,มยุรี ภัทราคร,ทัศนีย์ บรรเลง,นิลวรรณ ศิริคูณ.(2544).การศึกษาติดตามผู้ป่วยต้อกระจกที่ได้รับการผ่าตัดแบบไม่นอนโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี. รามาธิบดีพยาบาลสาร 7,(1),18-26.

- จิตเกษม วงษ์โคเมท,มุกดา เดชประพนธ์,ประณีต พวงสุข.(2540).กรณีศึกษานำร่อง: ผลของการใช้ระบบนัดเป็นเวลาในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคตาโรงพยาบาลรามาธิบดี. รามาธิบดีพยาบาลสาร 3,(3),314-319.

- มุกดา เดชประพนธ์,ปิยวดี ทองยศ.(2557).ปัญหาทางตาที่พบบ่อยและการสร้างเสริมสุขภาพตาในผู้สูงอายุ. รามาธิบดีพยาบาลสาร20,(1),1-9.