อีเมล์ :
โทร.

 
การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน/การพยาบาลชุมชน (NP)

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

การดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ

 
ผลงานทางวิชาการ

- Pranee C.Lundberg,Thrakul S..(2018).Self-care management of Thai Buddhist s and Muslims with type 2 diabetes after an empowerment education program. Nursing & Health Sciences 20,(3),402-408.

- Phuphaibul R. ,Teamprathom W. ,Puckpinyo A. ,Tharakul S. .(2016).Can a community-based multidisciplinary intervention effectively restore renal function? A non-randomized clinical trial . Nursing and Health Sciences ,(),Doi:10.111.