อาจารย์ ดร.นิภาพร บุตรสิงห์

อีเมล์ : nipaporn.but@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0694

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(ชีวสถิติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(วิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

-

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- Butsing N.,Tipayamongkholgul M.,Ratanakorn D.,Suwannapong N.,Bundhamcharoen K..(2019).Social support, functional outcome and quality of life among stroke survivors in an urban area. Journal of Pacific Rim Psychology 13,(e4),1-8.

- นิภาพร บุตรสิงห์.(2019).Estimation of expected years of life lost for patients with ischemic stroke and intracerebral hemorrhage. Journal of Health Research 33,(5),408-415.