ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ภู่ศรีทอง

อีเมล์ : pranom.poo@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0745

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาล) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล
 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ
 
ผลงานทางวิชาการ

- ประนอม ภู่ศรีทอง,บัวหลวง สำแดงฤทธิ์.(2556).ความสัมพันธ์ และความสามารถในการทำนายผล สัมฤทธิ์วิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ในนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31,(4),45-53.