ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร จึงเกรียงไกร
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
อีเมล์ : benchaporn.chu@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1601

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(สาธารณสุขศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การศึกษาพยาบาล

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- เบญจพร จึงเกรียงไกร,อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์,ปทีป เมธาคุณวุฒิ.(2559).ผลของกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล . รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(3),323-336.