รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล

อีเมล์ : manee.arp@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1601

 
การศึกษา

- ปริญญาตรี(พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(Nursing) The University Of Washington

- ปริญญาโท/เทียบเท่า(โภชนศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาเอก/เทียบเท่า(Nursing) The University Of Washington

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- 1. การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง
2. Health promotion
3. การศึกษาพยาบาล

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. สุขภาพผู้หญิง
2. การศึกษาพยาบาล
3. การวิจัยเชิงคุณภาพ

 
ผลงานทางวิชาการ

- มณี อาภานันทิกุล,เพ็ญนภา อุ่นสนิท,ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร,สมนึก สกุลหงส์โสภณ,อภรชา ลำดับวงศ์,สุภลักษณ์ เชยชม.(2021).Participation in self-care based on the sufficiency economy philosophy among midlife women in Thailand. Health & Social Care in the Community ,(),.

- Arpanantikul M.,Lumdubwong A.,Unsanit P.,Rujiwatthanakorn D.,Pornsinsiriruck S.,Boonrin P..(2020).Experiences of Thai Rural Women Sustaining Self-Care in Midlife: A Phenomenological Study. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24,(1),140-154.

- Peepratoom B.,Low G.,Malathum P.,Chai-Aroon T.,Chuchottaworn C.,Arpanantikul M..(2020).A structural equation model of health‐related quality of life among Thai men with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Clinical Nursing 2020,(),1-14.

- สุพัตรา ไชยพลบาล,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์,มณี อาภานันทิกุล.(2561).ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการเปิดเผยผลการติดเชื้อเอชไอวีของผู้หญิงไทยต่อคู่ครอง. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 28,(2),80-93.

- อรทัย หงษ์ศิลา,มณี อาภานันทิกุล,พรทิพย์ มาลาธรรม.(2561).ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความดันโลหิตในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ. วารสารสภาการพยาบาล 33,(2),110-130.

- Arpanantikul M..(2018).Women’s perspectives on home-based care for family members with chronic illness: An Interpretive phenomenology study. Nursing & Health Sciences ,(),1-8.

- ดารุณี เงินแท้,มณี อาภานันทิกุล,สุมลชาติ ดวงบุบผา.(2560).ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบ. วารสารสภาการพยาบาล 32,(1),47-63.

- ศรีวรรณ สวยงาม,ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์,มณี อาภานันทิกุล.(2560).ผลของการนวดคอ บ่า ไหล่ ร่วมกับการใช้ยา ต่อความปวดและความตึงตัวของกล้ามเนื้อในผู้ที่มีอาการปวดต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 28,(2),42-54.

- Saleema L.,Panpakdee O. ,Arpanantikul M. ,Chai-Aroon T. .(2559).The influence of basic conditioning factors and self-care agency on self-care behaviors in Thais with hypertension . Pacific Rim International Journal of Nursing Research 20,(1),5-17.

- Sa-nongdej W. ,Maneesriwongkul W. ,Arpanantikul M. ,Orathai P. .(2559).Development and psychometric testing of the safer sex behavior for Thai women scale . Pacific Rim International Journal of Nursing Research 20,(4),293-308.

- มณี อาภานันทิกุล,พัชรินทร์ บุญรินทร์,เพ็ญนภา อุ่นสนิท.(2559).ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการออกกำลังกายกับภาวะสุขภาพของผู้หญิงวัยกลางคนในชุมชน. วารสารวิชาการสาธารณสุข 25,(6),972-980.

- มณี อาภานันทิกุล,รุจา ภู่ไพบูลย์,กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์.(2558).การวิเคราะห์และบูรณาการดัชนีชี้วัดสุขภาพพอเพียงกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . วารสารสภาการพยาบาล 30,(1),41-57.

- Lumdubwong A. ,Sirapo-ngam Y. ,Arpanantikul M. ,Viwatwongkasem C. ,Redeker N S. .(2557).A comparative study of friendship therapy groups for Thais with colorectal cancer and colostomies . Pacific Rim International Journal of Nursing Research 18,(2),138-151.

- มณี อาภานันทิกุล,วรรณภา ประไพพานิช,สุปาณี เสนาดิสัย,พิศสมัย อรทัย.(2557).จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลไทยตามการรับรู้ของผู้บริหารทางการพยาบาล. วารสารสภาการพยาบาล 29,(2),5-20.

- สินีนุช ขำดี,มณี อาภานันทิกุล,ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม.(2557).การปรับตัวของญาติผู้ดูแลที่มีปัญหาการปรับตัวในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง . วารสารสภาการพยาบาล 29,(4),45-63.

- ธิติพร เกียรติกังวาน,มณี อาภานันทิกุล,พรทิพย์ มาลาธรรม.(2555).ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของพยาบาลสตรีวัยกลางคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. รามาธิบดีพยาบาลสาร 18,(1),24-42.

- อรสา พันธ์ภักดี,รัชนี นามจันทรา,อัจฉรียา ปทุมวัน,อัมภาพร นามวงศ์พรหม,มณี อาภานันทิกุล,พรทิพย์ มาลาธรรม,จริยา วิทยะศุภร,ฉวีวรรณ ธงชัย.(2553).รูปแบบการจัดการศึกษา และการพัฒนาอาจารย์เพื่อผลิตพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย. วารสารสภาการพยาบาล 25,(3),88-106.

- มณี อาภานันทิกุล,สุปาณี เสนาดิสัย,พิศสมัย อรทัย,วรรณภา ประไพพานิช.(2557).การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล. ประชาคมวิจัย 20,(118),23-25.