You are here

ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
นางสาวหทัยรัตน์ ลียากาศ
นางสาวหทัยรัตน์ ลียากาศ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 02-201-0110

 
 
งานบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
นางสาวหทัยรัตน์ ลียากาศ
นางสาวหทัยรัตน์ ลียากาศ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0110
 
หน่วยทรัพยากรบุคคล
นางรวิภา กวีธีระวัฒน์
นางรวิภา กวีธีระวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-2019
 
นางสาวปภาดา สุขเสริม
นางสาวปภาดา สุขเสริม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0634
นางสาวเบญจวรรณ์ เอี่ยมสะอาด
นางสาวเบญจวรรณ์ เอี่ยมสะอาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.02-201-2131
 
หน่วยสารบรรณ ธุรการ และเลขาฯ
นางสาวสุนีย์ พิมพ์โพธิ์
นางสาวสุนีย์ พิมพ์โพธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0617
 
นางสาวสุพัตชา อาจคงหาญ
นางสาวสุพัตชา อาจคงหาญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-1240,02-201-1277
 
หน่วยการเงินและการคลัง
นางแสงจันทร์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
นางแสงจันทร์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0629
นางแสงจันทร์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
นางสาวศิระพัชร เหลืองลออ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0629
 
 
หน่วยคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
นางสาววินา ขวัญตา
นางสาววินา ขวัญตา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-2157
 
นางสาวพิชชาภรณ์ ศิริโสดา
นางสาวพิชชาภรณ์ ศิริโสดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-2157
 
 
หน่วยนโยบายและแผน
นางสาวเกตุวดี เจือจันทร์
นางสาวเกตุวดี เจือจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-1278
 
งานพัสดุ
นางสาวจีราพร แสงอรุณ
นางสาวจีราพร แสงอรุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0513

 

 
งานบริการวิชาการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
นายสุเทพ ธุระพันธ์
ดร. สุเทพ ธุระพันธ์
รักษาการแทนหัวหน้างานบริการวิชาการ
โทร. 02-201-1608,02-201-1512
 
งานการบริการวิชาการ
นายพิสิทธิ์ โพธิกุล
นายพิสิทธิ์ โพธิกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-1608,02-201-1512
 
นางสุธารัตน์ ลิขิตสารวิทย์
นางสุธารัตน์ ลิขิตสารวิทย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-1608,02-201-1512
 
นางสาวณัฐณิชาช์ วัยวัฒน์ภัทรกุล
นางสาวณัฐณิชาช์ วัยวัฒน์ภัทรกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-1608,02-201-1512
 
นายสมัชชา จันปานใจ
นายสมัชชา จันปานใจ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 02-201-1608,02-201-1512
 
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น
นางสาวอัจฉรา เทียนทอง
นางสาวอัจฉรา เทียนทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-2016
 
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
นางสาวพจนีย์ เกลียวสีนาค
นางสาวพจนีย์ เกลียวสีนาค
นักวิชาการสารสนเทศ
โทร. 02-201-0849
 
นางสาวนิติพร หิรัญบุตร
นางสาวนิติพร หิรัญบุตร
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
โทร.02-201-2014
 
 
นายณัฐภัทร พิจารโชติ
นายณัฐภัทร พิจารโชติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
02-201-0623
 
นางสาวสาณิฏฐี พิพิธศุภผล
นางสาณิฏฐี พิพิธศุภผล
นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
02-201-0623
 
นายมงคล แปลงกาย
นายมงคล แปลงกาย
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
โทร. 02-201-2014
 
นางสาวพรประทานพร วรรณโกษิตย์
นางสาวพรประทานพร วรรณโกษิตย์
นักวิชาการสารสนเทศ
โทร. 02-201-0849
 
งานโสตทัศนูปกรณ์
 
นายพงศธร คำหอมกุล
นายพงศธร คำหอมกุล
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์
โทร. 02-201-1680
 
นายธัญทัศน์ กระการดี
นายธัญทัศน์ กระการดี
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
โทร. 02-201-1680
นายธัญทัศน์ กระการดี
นายวสันต์ ศิริวรรณ์
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์
โทร. 02-201-1680
 

 

 
 
งานการศึกษา งานกิจการนักศึกษา หน่วยกิจการพิเศษและศิลปวัฒนธรรม
นางสาวศุญญางค์ อ่อนดำ
นางสาวศุภญางค์ อ่อนดำ
หัวหน้างานการศึกษา และกิจการนักศึกษา
02-201-2130
 
หลักสูตรปริญญาตรี
นางจันทโรทัย ช่วยเพ็ง
นางจันทโรทัย ช่วยเพ็ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-2130
 
นางรัตน์ตัญญู พิศาลสงคราม
นางรัตน์ตัญญู พิศาลสงคราม
นักวิชาการการศึกษา
โทร. 02-201-2130
 
นางสาวพิไลลักษณ์ สมตน
นางสาวพิไลลักษณ์ สมตน
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
โทร. 02-201-2130
 
 
 
นางสาวรินทร์ลภัส นิธิวัฒน์ชยากร
นางสาวรินทร์ลภัส นิธิวัฒน์ชยากร
นักวิชาการการศึกษา
โทร. 02-201-2130
 
งานกิจการนักศึกษา
นางกันต์ฤทัย เปี่ยมโชคไชยกร
นางกันต์ฤทัย เปี่ยมโชคไชยกร
นักวิชาการการศึกษา
โทร. 02-201-1691,02-201-0574
 
นางสาวนฤมล ประทุมสูตร
นางสาวนฤมล ประทุมสูตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-1691,02-201-0574
 
นายเอกลักษณ์ อัศววิริยะโยธิน
นายเอกลักษณ์ อัศววิริยะโยธิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-1691,02-201-0574
 
 
นางแก้วขวัญ ศักดิ์ศิริ
นางแก้วขวัญ ศักดิ์ศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-1691,02-201-0574
 
 
 
หน่วยกิจการพิเศษและศิลปวัฒนธรรม
นนางสาวแพร บรรณาการ
นางสาวแพร บรรณาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0599
 
 
เจ้าหน้าที่ห้องฝึกทักษะทางการพยาบาล (Skill Lab)
นายธีรวัฒน์ ช่างปัด
นายธีรวัฒน์ ช่างปัด
พยาบาล
โทร. 02-201-0523
 
นางสาวมิ่งกมล ภิบาลวงษ์
นางสาวมิ่งกมล ภิบาลวงษ์
พยาบาล
โทร. 02-201-0523
 
นายนันท์พิวัฒน์ ธงแสนเมือง
นายนันท์พิวัฒน์ ธงแสนเมือง
ผู้ช่วยพยาบาล
โทร. 02-201-0523
 
งานทะเบียน วัดและประเมินผล
 
นางสาวสุณี ครุฑบุตร
นางสาวสุณี ครุฑบุตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 02-201-2010
 
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักนักศึกษาฯ
นางสาวอรนุช บุญภูมิ
นางสาวอรนุช บุญภูมิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-1479, 02-201-1248
 

 

 
หัวหน้างานบัณฑิตและวิจัยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
นางสาวศศิธร ประเวช
นางสาวศศิธร ประเวช
หัวหน้างานบัณฑิตและวิจัย
โทร. 02-201-0607
 
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาโท
นางสาวพัณณ์ชิตา ลิ้มอารีย์
นางสาวพัณณ์ชิตา ลิ้มอารีย์
นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-201-0607
 
นางสาวจีรวรรณ โหม่งหรุ่น
นางสาวจีรวรรณ โหม่งหรุ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0608
 
นางสิริวรรณ พิจารโชติ
นางสิริวรรณ พิจารโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0608
 
นางสาวพิมพ์ชนก ขำท้วม
นางสาวพิมพ์ชนก ขำท้วม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-2018
 
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
นางสาวนฤมล ทิพวัฒน์
นางสาวนฤมล ทิพวัฒน์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 02-201-2018
 
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาโท(นานาชาติ)
นางสาวทักษอร วงศ์ทองคำ
นางสาวทักษอร วงศ์ทองคำ
นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-201-0638
 
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นางสาวสุณิสา บัวประเสริฐ
นางสาวสุณิสา บัวประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-2174
 
เจ้าหน้าที่หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
นางสาวเบญจมาศ พรมศิลา
นางสาวเบญจมาศ พรมศิลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0611
 
เจ้าหน้าที่วิจัย
 
น.ส.วริษฐา อุนะพำนัก
น.ส.วริษฐา อุนะพำนัก
ผู้ช่วยวิจัย
โทร. 02-201-2342
นางสาวปรมาภรณ์ กรมสุริยศักดิ์
นางสาวปรมาภรณ์ กรมสุริยศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร. 02-201-2342

นางสาวสุภาพร ลิ้มคองโค
นางสาวสุภาพร ลิ้มคองโค
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 02-201-2342
 
 
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
นายเขมรัฐ พงษ์โสภณ
นายเขมรัฐ พงษ์โสภณ
นักวิเทศสัมพันธ์
โทร. 02-201-2012

 
หัวหน้างานบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ณ ศาลายา
น.ส.ศุภนุช มงคลพันธ์
น.ส.ศุภนุช มงคลพันธ์
หัวหน้างานบริหาร ศาลายา
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 608
 
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา และคอมพิวเตอร์
น.ส.ณัฐณิชา เขียวทอง
นางสาวณัฐณิชา เขียวทอง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 312
 
นายจตุรงค์	เสริมสุข
นายจตุรงค์ เสริมสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 312
 
นายสุวิชา วงษ์สิงห์
นายสุวิชา วงษ์สิงห์
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 312
 
เจ้าหน้าที่ ช่างประจำอาคาร
นายสมศักดิ์ มาเจริญ
นายสมศักดิ์ มาเจริญ
นายช่างเทคนิค
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 110
 
นายอนันต์	ด้วงอุ่น
นายอนันต์ ด้วงอุ่น
นายช่างเทคนิค
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 110
 
นายกมเลศ	ชื่นบำรุง
นายกมเลศ ชื่นบำรุง
วิศวกร
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 110
 
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางสาวนฤดีสงวนปุญญศิริ
นางสาวนฤดี สงวนปุญญศิริ
บรรณารักษ์
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 501
 
เจ้าหน้าที่ห้องฝึกทักษะทางการพยาบาล
นางสาวชลวิภา 	พงษ์สุภา
นางสาวชลวิภา พงษ์สุภา
พยาบาล
โทร.0-2441-4234 ต่อ 304
 
นางนงลักษณ์ 	คิมหะจันทร์
นางนงลักษณ์ คิมหะจันทร์
ผู้ช่วยพยาบาล
โทร.0-2441-4234 ต่อ 304
 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ธุรการ
นางจันทร์เพ็ญ ชุมพล
นางจันทร์เพ็ญ ชุมพล
เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 111
 
นางสุธิดา นาคจีนวงษ์
นางสุธิดา นาคจีนวงษ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 111
 
เจ้าหน้าที่แม่บ้านประจำอาคาร
นางสมบูรณ์ สวัสดีดวง
นางสมบูรณ์ สวัสดีดวง
พนักงานทั่วไป
 
นางเครือวัลย์ เริงธรรม
นางเครือวัลย์ เริงธรรม
พนักงานทั่วไป
 
นางประเทือง ม่วงศรีสันต์
นางประเทือง ม่วงศรีสันต์
พนักงานทั่วไป
 
นางสาวพรรณี สิทธิโสภณ
นางสาวพรรณี สิทธิโสภณ
พนักงานทั่วไป
 
เจ้าหน้าที่หอพักฯ
นางสายหยุด ม่วงมั่งมี
นางสายหยุด ม่วงมั่งมี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 661
 
นางฐาปนี พิมพ์ประดิษฐ์
นางฐาปนี พิมพ์ประดิษฐ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 661
 
เจ้าหน้าที่แม่บ้านประจำหอพัก
นางสมทรง สุขนาบูรณ์
นางสมทรง สุขนาบูรณ์
พนักงานบริการ
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 666
 
นางสวง การะเวก
นางสวง การะเวก
พนักงานบริการ
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 666
 
นางสาวจรรยารัตน์ สุนทรารักษ์
นางสาวจรรยารัตน์ สุนทรารักษ์
พนักงานทั่วไป(ลูกจ้างชั่วคราว)
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 666
 
นางสุมาลี สุขศรี
นางสุมาลี สุขศรี
พนักงานทั่วไป(ลูกจ้างชั่วคราว)
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 666
 

 

 

 
หัวหน้างานสนับสนุนการศึกษาและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
นายภาสกร ศิระพัฒนานนท์
นายภาสกร ศิระพัฒนานนท์
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานสนับสนุนการศึกษาและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
โทร. 02-201-0531
 
 
งานทะเบียน วัดและประเมินผล
 
 
นายวฺุฒิชัย อัตถาวงศ์
นายวฺุฒิชัย อัตถาวงศ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ชำนาญการ)
โทร. 02-201-2010
 
 
นางรุ่งนภา บุญสถิตย์
นางรุ่งนภา บุญสถิตย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 02-201-2130
 
 
เจ้าหน้าที่กายภาพและสิ่งแวดล้อม
นางสาว ฤทัยรัตน์ ผ่องทิพย์
นางสาว ฤทัยรัตน์ ผ่องทิพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0513
 
นางสาวนัฐยา ศรีสุข
นางสาวนัฐยา ศรีสุข
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 02-201-1604
 
นางสาวพัชราพรรณ โลหะนี
นางสาวพัชราพรรณ โลหะนี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 02-201-0513
 
 
นางสาวพรธิมา งามฉายวงศ์
นางสาวพรธิมา งามฉายวงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 02-201-0513
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่กายภาพและสิ่งแวดล้อม
 
 
นางสาวเสาวคนธ์ สร้อยสนธ์
นางสาวธนัชญกร นิธิภัทรโรจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-201-0628
 
 
 
นางสาวสราวลี อินประดิษฐ
นางสาวสราวลี อินประดิษฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-839-6723
 
 
เจ้าหน้าที่วารสารและตำรา
 
นางสาวสายสุนีย์ อุยพานิชยนตร์
นางสาวสายสุนีย์ อุยพานิชยนตร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 02-201-1698
 
 
 
เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาการพยาบาล
นายไสว จาดจุ้ย
นายไสว จาดจุ้ย
ผู้ช่วยพยาบาล (ผู้ชำนาญงาน)
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
02-201-1832
 
นางสาวจินตนา ก้อนทอง
นางสาวจินตนา ก้อนทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
02-201-2895
 
นางสาวณิชาภา สนธะลี
นางสาวณิชาภา สนธะลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
02-201-0694
 
นางสาวจิรารัช รัตนจันทร์
นางสาวจิรารัช รัตนจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
02-201-0604
 
นางสาวเฉลิมรัตน์ คงเจริญพร
นางสาวเฉลิมรัตน์ คงเจริญพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
02-201-0767
 
นางสาวนิจกุล ปฐมสิทธิพาณิช
นางสาวนิจกุล ปฐมสิทธิพาณิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
02-201-0753
 
นางสาวเสาวคนธ์ สร้อยสนธ์
นางสาวเสาวคนธ์ สร้อยสนธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
02-201-1601
 
นางสาวเสาวคนธ์ สร้อยสนธ์
นางสาวณัทกาญนจ์ ชุ่มสูงเนิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
02-201-1769
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
 
นางสมหมาย แป้นเอม
นางสมหมาย แป้นเอม
พนักงานทั่วไป
โทร. 02-201-0662
 
 
นางณัฐมน พูลเกษร
นางณัฐมน พูลเกษร
พนักงานทั่วไป
โทร. 02-201-1603
 
นางสาวปุญญาพร เราเจริญสุข
นางสาวปุญญาพร เราเจริญสุข
พนักงานบริการ
โทร. 02-201-0662
 
 
นางสาวรุ่งอรุณ กล่อมจิต
นางสาวรุ่งอรุณ กล่อมจิต
พนักงานทั่วไป
โทร. 02-201-1603