You are here

ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 

 
งานบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
นายภาสกร ศิระพัฒนานนท์
นายภาสกร ศิระพัฒนานนท์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 02-201-0110

 
 
งานบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
นางสาวหทัยรัตน์ ลียากาศ
นางสาวหทัยรัตน์ ลียากาศ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0110

 
งานบริการวิชาการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
นายสุเทพ ธุระพันธ์
ดร. สุเทพ ธุระพันธ์
หัวหน้างานบริการวิชาการ
โทร. 02-201-1608,02-201-1512

 
 
งานการศึกษา งานกิจการนักศึกษา หน่วยกิจการพิเศษและศิลปวัฒนธรรม
นางสาวศุญญางค์ อ่อนดำ
นางสาวศุภญางค์ อ่อนดำ
หัวหน้างานการศึกษา และกิจการนักศึกษา
02-201-2130

 
งานบัณฑิตศึกษาและวิจัยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
นางสาวศศิธร ประเวช
นางสาวศศิธร ประเวช
หัวหน้างานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
โทร. 02-201-0607
 
 
งานสนับสนุนการศึกษาและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
นายภาสกร ศิระพัฒนานนท์
นายภาสกร ศิระพัฒนานนท์
หัวหน้างานสนับสนุนการศึกษาและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
โทร. 02-201-0110
 
 งานบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีศาลายา
ดร.สุธิดา มาสุธน
ดร.สุธิดา มาสุธน
หัวหน้างานบริหารศาลายา
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 108