ยกเลิกการจัดประชุม - การประชุมวิชาการเรื่อง ฤๅกฎหมายหรือจริยธรรม...ปกป้องพยาบาลวิชาชีพยุคดิจิทัล [ลงทะเบียน]
 
ยกเลิกการจัดประชุม - การประชุมวิชาการเรื่อง Update in Adult and Gerontological Nursing 2020 [ลงทะเบียน]
 
ยกเลิกการจัดประชุม - การประชุมวิชาการเรื่อง IC Rama Re-union 2020: Infection Prevention and Control on the Move [ลงทะเบียน]
 
ยกเลิกการจัดประชุม - การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการระบาด: องค์ความรู้สู่การป้องกันควบคุมโรคสำหรับพยาบาลและบุคลากรสุขภาพ [ลงทะเบียน]
 
*** หน่วยคะแนน 18.5 คะแนน ***
การประชุมวิชาการเรื่อง พลังแห่งพยาบาล: การสร้างความตระหนักและสร้างสรรค์สังคมที่เป็นมิตรต่อผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม [ลงทะเบียน]
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน) [ลงทะเบียน]
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Current Wound, Ostomy, Continence and Foot Care [ลงทะเบียน]
 
การประชุมวิชาการเรื่อง Update Pediatric Nursing in 2019 [ลงทะเบียน]
 
*** หน่วยคะแนน 31.5 คะแนน ***
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Critical Care Nursing Conference 2019: Quality and Safety of Patient Care (การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต) [ลงทะเบียน]
 
การประชุมวิชาการเรื่อง Midwives and Gynecological Nurses for the Future [ลงทะเบียน]
 
การประชุมวิชาการเรื่อง Emergency Care 2019 (การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน) [ลงทะเบียน]
 
การประชุมวิชาการเรื่อง พลิกวิกฤตการพยาบาล: ประเด็นกฎหมายและทางออกวิชาชีพ [ลงทะเบียน]
 
การประชุมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน..สู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิทันยุค [ลงทะเบียน]
 
การประชุมวิชาการเรื่อง Update in Adult and Gerontological Nursing 2019 [ลงทะเบียน]
 
การประชุมวิชาการเรื่อง Update Surgical Nursing 2019 [ลงทะเบียน]
 
The 4th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Innovations in Nursing Practice, Education, and Research [ลงทะเบียน]
 
 
 
 

ผศ.ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฯด้านบริการวิชาการและบริการรักษาพยาบาล

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

>> อ่านต่อ