ติดต่อเรา

 

งานบริหารและธุรการกลุ่มศูนย์สนับสนุนพันธกิจและกลุ่มศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ (Mission Support Unit Administration Section)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้นใต้ดิน 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

  0 2201 0437 ถึง 0439  

  0 2201 0439

  งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ


แผนที่การเดินทาง