ขั้นตอนการปรับปรุงเบอร์โทรที่อยู่และผู้ที่ติดต่อได้ผ่านระบบออนไลน์

 

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.rama.mahidol.ac.th/medicalrecord/th เลือกปรับปรุงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ออนไลน์

2.หากต้องการปรับปรุงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เลือก "ปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่และผู้ที่ติดต่อได้" หากต้องการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่และผู้ที่ติดต่อได้เลือก "ตรวจสอบผลการปรับปรุง"

3.กรอกคำถามยืนยันตัวบุคคลในช่องว่าง จากนั้น กด ยอมรับเงื่อนไขและต่อไป>>

4.ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นโดยกรอก หมายเลขผู้ป่วย(HN) หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล จากนั้นกด ต่อไป>>

5.หากต้องการปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์ กดเลือก "ต้องการ"

6.ปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเบอร์โทร จากนั้นกด ถัดไป>>

7.หากท่านต้องการปรับปรุงที่อยู่ กดเลือก "ต้องการ"

8.ปรับปรุงที่อยู่ของท่าน กรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น บ้านเลขที่ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/เขต รหัสไปรษณีย์ ให้ครบถ้วน กดเลือก ถัดไป>>

9.หากต้องการปรับปรุงผู้ที่ท่านสามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน กดเลือก "ต้องการ"

10.ระบุข้อมูลชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย เบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ท่านต้องการให้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน กดเลือก ต่อไป>>

11.เมื่อปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของท่าน เมื่อเจ้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการปรับปรุงข้อมูล