คลินิกธรรมดาคลินิกพรีเมี่ยมแตกต่างกันอย่างไร

 

ตารางเปรียบเทียบการรักษาพยาบาลในคลินิกปกติและคลินิกอาจารย์แพทย์
  คลินิกปกติ คลินิกอาจารย์แพทย์
คลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ
คลินิกพรีเมี่ยม
 วัตถุประสงค์  - เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นหลัก  - เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่ไม่สะดวกจะรับบริการในเวลาราชการ
 - เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างคุ้มค่า
 - เพื่อสร้างรายได้ให้กับบุคลากรของคณะฯ
 - เพื่อให้บริการผู้ป่วยกลุ่มต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการบริการเป็นเลิศ
 - เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างคุ้มค่า
 - เพื่อสร้างรายได้ให้องค์กร
 - เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบุคลากรของคณะฯ
 เวลาให้บริการ  - จันทร์ - ศุกร์  :  08.30 - 12.00 น.
                     :  13.00 - 16.00 น.
 - หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 - จันทร์ - ศุกร์   : 16.30 - 20.00 น.
 - เสาร์              : 09.00 - 16.00 น.
 - อาทิตย์          : 09.00 - 12.00 น.
 - จันทร์ - ศุกร์ : 07.00 - 20.00 น. ศูนย์การแพทย์พระเทพฯ
 - วันเสาร์ - อาทิตย์ 07.00 - 16.00 น. (บางหน่วยตรวจ)
  (ขึ้นอยู่กับแพทย์ / ศูนย์หรือคลินิกที่ให้บริการ)
 - ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 สถานที่ให้บริการ  - ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1-2
  (ชั้น 3 ศูนย์ความเป็นเลิศฯ)
 - ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 - อาคาร 1 และ 4
 - ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1-2
  (ชั้น 3 ศูนย์ความเป็นเลิศฯ)
 - อาคาร 1 และ 4
 - ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3 -4
 - ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 ระบบการรับผู้ป่วย  - ตามระเบียบของภาควิชา
 - นัดหมายล่วงหน้า
 - กรณีที่ไม่ได้นัดหมายจะให้บริการเฉพาะกรณีที่มีคิวว่าง
 - ตามระเบียบของแต่ละคลินิก                                          
 - นัดผ่านระบบนัดหมายที่กำหนด                                     
 - กรณีที่ไม่ได้นัดหมายจะให้บริการเฉพาะกรณีที่มิคิวว่าง 
 การทำหัตถการ  - ตามสถานที่และเวลาที่กำหนด ตามระบบของภาควิชา  - ตามสถานที่ที่กำหนดโดยศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 ค่าบริการ
 - ค่าบริการผู้ป่วยนอก
 - ค่าบริการพรีเมี่ยม
 50
 -
 100
 -
 50
 150
 การคิดค่าธรรมเนียมแพทย์  - ไม่มี  - ค่าธรรมเนียมแพทย์ตามอัตราที่คณะฯ กำหนด
 จำนวนผู้รับบริการ  - ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน การวิจัยและ
   ทรัพยากรที่รองรับ
 - เป็นไปตามแผนและความเพียงพอของทรัพยากร
 กลุ่มสิทธิต่าง ๆ  - สิทธิประกันสังคม
 - สิทธิประกันสุขภาพ
 - สิทธิข้าราชการ
 - อื่น ๆ
  (ผู้รับบริการต้องชำระค่าบริการที่เป็นส่วนเกินสิทธิ)
 - จ่ายเอง
 - ประกันสุขภาพสมัครใจ
 - บริษัทคู่สัญญา
 - ข้าราชการ (จ่ายส่วนเกิน)
  (ผู้รับบริการต้องชำระค่าบริการโรงพยาบาลและค่าธรรมเนียมแพทย์รวมทั้งส่วนเกินสิทธิที่ได้รับ)
 การกำกับดูแล
 และประเมินผล
 การรักษาพยาบาล
 - ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
 - คณะกรรมการแพทย์และทันตแพทย์ของ
  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 - คณะกรรมการแพทย์และทันตแพทย์ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์กำกับดูแลและประเมินผลการรักษาพยาบาล
   และแจ้งผลการประเมินให้แพทย์ / ทันตแพทย์และภาควิชาที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อ
 ระบบการทำงาน  - เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากลที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์กำหนด
 
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่คลินิกโดยตรง โทร. 02-200-3000
 
มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม
#