การเข้าร่วมการประชุม sharing AMEE 2020

การประชุม Sharing knowledge จาก AMEE cenference2020 (on site/ webinar)
  • การประชุม Sharing knowledge จาก AMEE cenference2020 (on site/ webinar) 
Date Times Topic link ZOOM video ลงทะเบียน
เข้าร่วม
รายชื่อ
on-site

แบบประเมิน
เพื่อเก็บ CME

26 Nov 2020 12.00-13.00 Using coaching to learn from failure
โดย รศ. พญ.ดาวชมพู นาคะวิโร ภ.จิตเวชศาสตร์
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 งานแพทยศาสตรศึกษา

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/
92299582437

Meeting ID: 922 9958 2437
Passcode: 1234

18 Nov 2020 12.00-13.00 Faculty development from experts’ views
โดย ผศ. พญ.ปองทอง ปูรานิธี ภ.กุมารเวชศาสตร์
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารเรียนรวม

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/
95950499038

Meeting ID: 959 5049 9038
Passcode: 1234

12 Nov 2020 12.00-13.00 The Tyranny of Metrics
โดย อ. พญ.วินิทรา แก้วพิลา โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารเรียนรวม

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/
92535120557

Meeting ID: 925 3512 0557
Passcode: 1234

 4 Nov 2020 12.00-13.00 MUSIC tips to motivate student in your class
โดย ผศ. พญ.ปองทอง ปูรานิธี ภ.กุมารเวชศาสตร์
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารเรียนรวม

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/
94277000142

Meeting ID: 942 7700 0142
Passcode: 1234

21 Oct 2020 12.00-13.00

Hidden curriculum
โดย ผศ. พญ.กนกพร สุขโต ภ.เวชศาสตร์ครอบครัว
ณ ห้องประชุมงานคลัง ชั้น 3 อาคารบริหาร

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/
95582721615

Meeting ID: 955 8272 1615
Passcode: 1234

Back to Top