You are here

หลักสูตรพิเศษ Ph.D.- M.D. (ทุนมหิดลวิทยาจารย์)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและแพทยศาสตรบัณฑิต

 

เป็นโครงการสร้างอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์  มีวัตถุประสงค์ในการผลิตแพทย์ นักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศไทย โดยมีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตั้งแต่ปี 1 และ/หรือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รับทุนจนสำเร็จระดับปริญญาเอก แล้วจึงกลับมาเรียนต่อชั้นคลินิกที่คณะแพทย์ต้นสังกัดจนสำเร็จเป็นบัณฑิตแพทย์ ภายใต้การสนับสนุนทุนการศึกษาจากโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ ซึ่งสนับสนุน ค่าใช้จ่ายรายเดือนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาระดับปริญญาเอกและแพทยศาสตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัย ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศอย่างน้อย 6 เดือน และค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RAMA by D