ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

แพทย์ประจําบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ รุ่นที่ 49 ปีการศึกษา 2559-2561

แพทย์ประจําบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ รุ่นที่ 49 ปีการศึกษา 2559-2561
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
 

รูป ชื่อ ต้นสังกัด ที่ทำงาน
image
 
พญ.กนิษฐา รัตนพรสมปอง
(ช่อแก้ว)
รพ.บางพลี
 

 
image นพ.ประธาน บูรณกุลกิจการ

(ต้น)

รพ.สิรินทร
 
image พญ.ปัณฑิตา อุตรสฤษฏิกุล

(มิว)

รพ.ชุมพร เขตรอุดมศักดิ์
 
image พญ.ภัทรภรณ์ ผิวเหลืองสวัสดิ์

(แตงโม)

รพ.วิเชียรบุรี
 
image พญ.มัณฑนา โปทอง

(อุ้ม)

รพ.ชุมพร เขตรอุดมศักดิ์
 
image นพ.วิศรุต มานะศิริสุข

(แป๊ะ)

อิสระ
 
image พญ.สลิลนาท พานประเสริฐ

แป้ง

อิสระ
 
image นพ.อัคร กิจนิธิกุล

อัฐ

 รพ.ศูนย์นครปฐม
 
image

นพ.ทรงเกียรติ ยอดที่รัก

ซุป

รพ.พระนครศรีอยุธยา
 
image

นพ.อัชฌา

สืบสังข์

ปาล์ม

 

อิสระ
 
image พญ.นทวรรณ สุขใส

(นท)

รพ..บูรพา
 
image พญ.ธัญญาลักษณ์ แซ่ตั้ง

(ฝ้าย)

รพ.ศูนย์ยะลา
 
image พญ.เกษณี ร่มโพธิ์ทอง

(เกษ)

อิสระ
 
image พญ.วศินี ศิริวงศ์ไพรัช

(ป่าน)

อิสระ
 
image นพ.ศุภวิชญ์ เจษฎาชัย

(แม็ค)

สถาบันจักรีนฤบดินทร์
 
โครงการ รามา-ตํารวจ
image นพ.กิตติภัทท์ เอี่ยมบุตรลบ

(เมฆ)

เขตสุขภาพที่ 2
 
image พญ.วริษฐา วรเพียรกุล

(บุ๋ม)

อิสระ
 
image พญ.วิจิตรา เทียรเดช

(เอ๋)

อิสระ
 
image พญ.ศศินิภา ตรีทิเพนทร์

(ส้มโอ)

อิสระ
 
image นพ.จักรพงษ์ จิตต์เจริญธรรม

(หนุ่ย)

รพ.นางรอง
 
image นพ.พรเทพ อมรฤทธิ์วณิช

(เอิร์ท)

รพ.บ้างฉาง
 
โครงการ รามา-สรรพสิทธิประสงค์
image นพ.ประเวศ รุ่งจํารัสโสภา

( เวศ)

รพ.พระนั่งเกล้า
 
image นพ.อภิณัฐ เพ่งเรืองโรจนชัย

(นัท)

รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน
 
image นพ.นภดล ศิริทิพย์

(เบียร์)

รพ.รัตนบุรี
 
image

พญ.บัณฑิตา สื่อยรรยงศิริ

(ตอง)

รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
 
โครงการ รามา-สวรรค์ประชารักษ์
image พญ.วิภาวี ฮั่นตระกูล

(น้า)

รพ.สมเด็จพระสังฆราชที่ 17
 
image นพ.ธเนศ จิราวัฒน์วรากุล

(อู๊ดดี้)

รพ.พังโคน
 
โครงการ รามา-สุราษฏร์ธานี
image นพ.ธนวัฒน์ จงรักศักดิ์

(วัฒน์)

รพ.จุฬาภรณ์
 
image พญ.อลิสา สหัสภิวัฒน์

(มิ้ม)

รพ.ปัตตานี
 
โครงการ ประสาทวิทยา
image นพ.บริวัตร คูณะรังสี

(กาว)

อิสระ
 
image  นพ.ณภัทร นภาพงศ์สุริยา

(นิก)

 รพ.พระจอมเกล้าเพชรบุรี
 
โครงการ มะเร็งวิทยา
image พญ.วัชลาวลี แย้มแก้ว

(ปุ๋ย)

 รพ.มะเร็งสุราษฏร์ธานี
 
โครงการ ตจวิทยา
image นพ.ธีรพงษ์ รัตนนุกรม

(ตั้ม)

อิสระ
 
image นพ.อิทธิพล ทับเที่ยง

(บิว)

รพ.พัทลุง
 
image พญ.พินทุสร กังวาลพิวัฒน์

(พิน)

รพ.กระบี่
 
image พญ.วัสริน นาถประชา

(โบนัส)

รพ.จุฬาภรณ์
 
image นพ.วุฒิเดช ฟักประไพ

(ป๊อป)

กาญจนาภิเษก ม.มหิดล