ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ รุ่นที่ 39 ปีการศึกษา 2549-2551

แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ รุ่นที่ 39 ปีการศึกษา 2549-2551
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
 

รูป ชื่อ ต้นสังกัด ที่ทำงาน

 
พญ.อารยา  สุขประพฤติ รพ.สุรินทร์
 
พญ.ปริฉัตร์  สิทธิเนตรสกุล รพ.พระประแดง
 
พญ.ปิยาภรณ์  ศิริจันทร์ชื่น รพ.เชียงราประชานุเคราะห์
 

 
พญ.มณฑิรา  อัศนธรรม สถาบันทรวงอก
 

 
พญ.มาเรีย  นิน่า  จิตะสมบัติ

รามาฯ


 

 
นพ.อัครวิทย์  พุลสมบัติ

รามาฯ


 

 
พญ.รัตนกานต์  ชัยประสิทธิกุล  อิสระ
 

 
พญ.ดรุณี  โชติประสิทธิ์สกุล อิสระ
 

 
พญ.อรพรรณ  มังกรแก้ว อิสระ
 

 
นพ.วิศาล  จินตนาเลิศ อิสระ
 

 
พญ.กชรัตน์  วิภาสธวัช  อิสระ
 

 
พญ.เฉลิมพร  เตียวศิริมงคล อิสระ
 

 
พญ.ศุภมาส  ยุติธรรม  อิสระ
 

 
พญ.พรรณี  ผ่องใส  อิสระ
 

 
พญ.สิริพิชญ์  เตรียมชัยศรี  อิสระ
 

 
พญ.พิชญา  ชำนาญเวช อิสระ
 

 

 
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  และ ตำรวจ
พญ.อรอนงค์  ทิศาดลดิลก รพ.โชคชัย
 

 
พญ.นฤมล  เจริญพิทักษ์ รพ.ศูนย์ยะลา
 

 
นพ.พิชิต  ดวงเฉลิมวงศ์  อิสระ
 

 
พญ.รัตมา  โพธิศรี  อิสระ
 

 
นพ.สุรศักดิ์  วิบูลชุติกุล  อิสระ
 

 
พญ.รจนา  ธนะเจริญกิจ อิสระ
 

 

 
สาขาประสาทวิทยา
พญ.กฤติกา  บำรุงรักษ์  กรมสุขภาพจิต
 

 
พญ.สุภารัตน์  วินิจปรีชากุล  ส.การแพทย์ กทม
 

 
พญ.นวลกมล  จารุชวลิต  รพ.อุตรดิตถ์
 

 
พญ.สุพิสชา  ธีรศาสวัต  ม.สารคาม
 

 

 
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
พญ.ลัดดา  สรคุณพิพิธกุล อิสระ
 

 
นพ.ปิยะณัฐ  มหานุภาพ  อิสระ
 

 

 
สาขาอายุศาสตร์ สาขามะเร็งวิทยา
พญ.พินทุมาศ  อินนัดดา  รพ.สระบุรี
 

 
พญ.วิภาวี  เอกวัฒนกุล  อิสระ (ระดับปีที่1)
 

 
พญ.ปิยวรรณ  เทียนชัยอนันต์  อิสระ (ระดับปีที่1)
 

 

 
สาขาอายุศาสตร์ ตจวิทยา
พญ.สุธินี  กุลกลการ  อิสระ
 

 
นพ.พูลเกียรติ  สุชนวณิช  อิสระ
 

 
พญ.อนิตา  เครือวิทย์  อิสระ
 

 
พญ.ภาณุนี  สุทธิคนึง  อิสระ