ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ รุ่นที่ 37 ปีการศึกษา 2547-2549

แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ รุ่นที่ 37 ปีการศึกษา 2547-2549
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

 

รูป ชื่อ ต้นสังกัด ที่ทำงาน

 
พญ.เพ็ญสุภา รวีเลิศ
 

 
ม.นเรศวร

 

นพ.นิธิภัทร์ กตัญญกุล

 

รพ.บุรีรัมย์

 

พญ.สุภินดา ศิริลักษณ์
 
ม.นเรศวร

 

พญ.กฤติยา ตัณศิริชัยยา
 
มศว.

 

นพ.ธงฉาน นิลเขต

 

รพ.หัวหิน

 

พญ.โชติมา ศรศิริวงศ์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 

นพ.วศิน อวิรุทธ์นันท์ รพ.ขาณุวรลักษณ์บุรี

 

นพ.สันติ สิลัยรัตน์
 
รพ.อุดรธานี

 

นพ.ไกรฤกษ์ เชษฐกุลานุรักษ์
 
อิสระ

 

นพ.คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร
 
อิสระ

 

พญ.ชุตินธร ศรีพระประแดง
 
อิสระ

 

พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา
 
อิสระ

 

พญ.ปิยะมาศ สิงห์วาหะนนท์
 

 

 

นพ.วิชัย อยุ่ยงวัฒนา
 

 

 

 

โครงการร่วม   รพ.มหาราชนครราชสีมากับคณะแพทยศาสตร์   รพ. รามาธิบดี
นพ.คชมาตจ์ บุญยรัตนพันธุ์

 

กรมแพทย์ทหารเรือ

 

นพ.บดินทร์ บุณยรัตนพันธุ์

 

ม.นเรศวร

 

 

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  และ ตำรวจ

 

นพ. วิชัย สุวรรณโชติ อิสระ

 

นพ.อาคม นงนุช อิสระ

 

นพ.องค์การ คมสัน รพ.อุตรดิตถ์

 

นพ.เทวินทร์ ชาคริยานุโยค
 
รพ.สงเสริมสุขภาพ สระบุรี กรมอนามัย

 

 

สาขาประสาทวิทยา
นพ.เอกวัจน์ วิชญาณรัตน์
 
รพ.สิรินธร

 

พญ.สุรีรัตน์ สุวัชรังกุร
 
อิสระ

 

พญ.อริยา ทิมา
 
อิสระ

 

 

สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
นพ.ณรงค์ ชัยวุฒินันท์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 

พญ.ศุภรณี ขาววิจิตร อิสระ

 

 

สาขาอายุศาสตร์ ตจวิทยา
พญ.สุทธินันท์ วิชญาณรัตน์
 
อิสระ

 

พญ.อรพรรณ เตชฤทธิพิทักษ์ อิสระ