ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ รุ่นที่ 36 ปีการศึกษา 2546-2548

แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ รุ่นที่ 36 ปีการศึกษา 2546-2548
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

 

รูป ชื่อ ต้นสังกัด ที่ทำงาน
พญ.วชรพรรณ ลิ่มสุวรรณโรจน์
 

 
พญ.ภควร วรศาสตร์
 

 
พญ.นิลุบล เรือนโรจน์รุ่ง
 

 
นพ.นคร อัษฏามงคล
 

 
นพ.ชยวัจน์ สีบุญเรือง
 

 
นพ.โอบจุฬ ตราชู
 

 
พญ.ศรินยา สิรัฐพงศ์
 

 
นพ.พิศิษฐ์ ด่านไทยนำ
 

 
นพ.สุวาณิช เตรียมชาญชูชัย
 

 
นพ.พัชรสาร ลีนะสมิต
 

 
นพ.วิบูลย์ ธานีปกรณ์
 

 
พญ.พิจิกา จันทราธรรมชาติ
 

 
พญ.นวรัตน์ ชุติม์วัฒน์เสถียร
 

 
นพ.อุดมศักดิ์ อุดมพล
 

 
นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ
 

 
นพ.ชัยสิทธิ์ สุริยานุสรณ์
 

 

 
โครงการร่วม   รพ.มหาราชนครราชสีมากับคณะแพทยศาสตร์   รพ. รามาธิบดี
นพ.มนต์ธวัช อำนวยผล
 

 
พญ.เยาวลักษณ์ เชื้อไผ่

 


 

 

 
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  และ ตำรวจ
พญ.จิตติมา ธิบดี

 


 

 
นพ.สุรวัฒน์ อดิเรกเกียรติ

 


 

 
พญ.พรเพ็ญ เลิศศรีสถิต

 


 

 
นพ.ฉัตรชัย กรีพละ
 

 

 
สาขาประสาทวิทยา
นพ.เกษมสิน ภาวะกุล
 

 
พญ.ภารดี สงวนดีกุล
 

 
พญ.รัชนี ชาญสุไชย
 

 
นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช
 

 

 
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

 
ไม่มีผู้สมัคร
 

 

 
สาขาอายุศาสตร์ ตจวิทยา
นพ.สราวุธ บุญปสาท
 

 
พญ.พลอยทราย บุศราคำ