ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ รุ่นที่ 34 ปีการศึกษา 2544-2546

แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ รุ่นที่ 34 ปีการศึกษา 2544-2546
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

 

รูป ชื่อ ต้นสังกัด ที่ทำงาน

 
1. แพทย์หญิงกิตติวรรณ ชูจิตารมย์
 

 
2. แพทย์หญิงกรรณิการ์   นิติเจริญพงศ์
 

 
3. แพทย์หญิงชลาลัย   คล้ายพิมพ์
 

 
4. นายแพทย์นิพัทธ์   วิบูลย์กิจวรกุล
 

 
5. นายแพทย์นราธิป   หวังศุภสวัสดิ์
 

 
6. แพทย์หญิงนิรมล   เตียวศิริมงคล
 

 
7. แพทย์หญิงปาริชาติ   บุญมี
 

 
8. นายแพทย์ยิ่งศักดิ์   สันธนาคร
 

 

 
9. แพทย์หญิงศิริรัตน์   วิโรจน์ธนานุกูล
 

 
10. แพทย์หญิงสิรินาฏ   คงนรเศรษฐ์
 

 
11. นายแพทย์ธานี   ตั้งอรุณสันติ
 

 
12. แพทย์หญิงปารวี   วนาสิทธชัยวัฒน์
 

 
13. แพทย์หญิงปริฉัตร   สาครินทร์
 

 

 
โครงการร่วม   รพ.มหาราชนครราชสีมากับคณะแพทยศาสตร์   รพ. รามาธิบดี

14. นายแพทย์อนุสิทธิ์   ทัฬหสิริเวทย์


 

 

15. นายแพทย์วัฒนพงศ์   เวชวิริยกุล


 

 

 
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  และ ตำรวจ

16. นายแพทย์อธิภูมิ   ศักดิ์อภิบุญนันท์


 

 

17. นายแทพย์ชัยยศ   ฉันชัยรุ่งเจริญ


 

 

18. นายแพทย์โสฬส   พิสิษฐ์กุล


 

 
19. แพทย์หญิงเรวดี   เดชเทวพร
 

 

 
สาขาประสาทวิทยา

20. นายแทพย์ปิยะเดช   วลีพิทักษ์เดช


 

 

21. แพทย์หญิงอารดา   โรจนอุดมศาสตร์


 

 

22. แพทย์หญิงขวัญรัตน์   หวังผลพัฒนศิริ


 

 
23. แพทย์หญิงปนิษฐา   จินดาหรา
 

 

 
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

24. แพทย์หญิงนลวันท์   เชื้อเมืองพาน


 

 
25. แพทย์หญิงศิริวิมล   พัฒนสิงห์
 

 

 
สาขาอายุศาสตร์ ตจวิทยา

26. นายแพทย์ปาน  ตัน


 

 

27. แพทย์หญิงสุพร สิทธิปรชาราษฏร์