ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ รุ่นที่ 33 ปีการศึกษา 2543-2545

แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ รุ่นที่ 33 ปีการศึกษา 2543-2545
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

 

รูป ชื่อ
 
ต้นสังกัด ที่ทำงาน
 

 
1. นพ.พงษ์ธร     สวนดอก
 
รพ.นครศรีธรรมราช
 
นพ.วิทยา     หัวงสมบูรณ์ศิริ
 
2. นพ.วิทยา     หัวงสมบูรณ์ศิริ รพ.ศรีสังวร
 
wpe5.jpg (2754 bytes) 3. นพ.อัครพงศ์    ตรีรัตนวาณิชย์ รพ.หนองบัวลำพู
 
พญ.พวงผกา    เลิศดำรงค์ลักษณ์ 4. พญ.พวงผกา    เลิศดำรงค์ลักษณ์ รพ.ทหารผ่านศึก
 
wpe1.jpg (3892 bytes) 5. นพ.เทพฤทธิ์    เหลืองวัฒนากิจ กรมแพทย์ทหารเรือ
 
wpe6.jpg (3723 bytes) 6. นพ.ประยุทธ   รัตนอังกูรวัฒนา รพ.น่าน
 
wpe7.jpg (3837 bytes) 7. นพ.วราวุฒิ    บูรณวุฒิ กรมแพทย์ทหารเรือ
 
wpe6.jpg (3628 bytes) 8. พญ.นิภาพร    อรุณวรากรณ์ รพ.วิเชียรบุรี
 
พญ.สุปราณี    คล้ายเคลี่อน 9. พญ.สุปราณี    คล้ายเคลี่อน รพ.บ้านฉาง
 
wpe7.jpg (2579 bytes) 10. นพ.สรุสฤษฏ์    ขาวละออ โควต้ากลาง
 
พญ.รัชนี    เซี่ยวชาญธนกิจ 11. พญ.รัชนี    เซี่ยวชาญธนกิจ รพ.ลำปาง
 
wpe8.jpg (2769 bytes) 12. นพ.อภิชัย    พงศ์พัฒนานุรักษ์ อิสระ
 
นพ.สรายุทธ    วิบูลชุติกุล 13. นพ.สรายุทธ    วิบูลชุติกุล อิสระ
 
wpe8.jpg (3629 bytes) 14.นพ.ปริย   พรรณเชษฐ์ อิสระ
 

 
โครงการร่วม   รพ.มหาราชนครราชสีมากับคณะแพทยศาสตร์   รพ. รามาธิบดี
พญ.ภาณีนี    รัตนาพิชาติ 15. พญ.ภาณีนี    รัตนาพิชาติ รพ.สรรพสิทธิประสงศ์
 
wpe5.jpg (3154 bytes) 16. นพ.ยงยุทธ    จงจิรศาล รพ.พยัคฆภูมิพิสัย
 

 
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  และ ตำรวจ
wpe3.jpg (3424 bytes) 17. นพ.ทวีชัย    จตุภัทรเสนี รพ.ประจวบคีรีขันธ์
 
wpe2.jpg (3081 bytes) 18. นพ.เกียรติ    ภาสภิญโญ รพ.ราชบุรี
 
นพ.ชาญณรงค์   เกตุสมาธิ 19. นพ.ชาญณรงค์   เกตุสมาธิ อิสระ
 
นพ.ศุภฤกษ์    พัฒนประชากุล 20. นพ.ศุภฤกษ์    พัฒนประชากุล รพ.อยุธยา
 

 
สาขาประสาทวิทยา
wpe2.jpg (2731 bytes) 21. พญ. ยุวลักษณ์   โชติชัยธนาการ ลาออก
 

 
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
พญ.สุธาสินี    สุวรรณจูฑะ 22.พญ.ธีรยา    พัววิไล รพ.ลำปาง
 

 
สาขาอายุศาสตร์ ตจวิทยา
พญ.สุธาสินี    สุวรรณจูฑะ 23. พญ.สุธาสินี   (สุวรรณจูฑะ) ตันสุริยวงษ์ อิสระ