รางวัลงานวิจัย

รางวัลงานวิจัย

2559

งานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยประจำปี 2559

1. นพ.ปิยภัทร  ชุณหรัศมิ์.  Virgin coconut oil and rice bran oil as a dietary supplement and their effects on metabolic parameters and inflammatory markers (cream study) - a preliminary result from the first phase.  Best Poster of the Day Award และ Popular Poster of the Day Award

2. นพ.กรุณา  ชวเลิศสกุล.   Polymerase chain reaction for detection of tuberculosis and pattern of drug resistance in bronchoalveolar lavage fluid in the diagnosis of smear-negative active pulmonary tuberculosis.  Popular Poster of the Day Award

 

2558

งานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยประจำปี 2558

1. นพ.พันธบูรณ์  หวังภัทราวานิช. Switching lopinavir/ritonavir to atazanavir/ritonavir versus adding atorvastatin in HIV-infected patients receiving second-line antiretroviral therapy with hypercholesterolemia: a randomized controlled trial. Resident Research Award รางวัลชนะเลิศ

2. พญ.สุเบญจา  พิณสาย.  Prevalence of primary HIV drug resistance by short reverse transcriptase genotypic resistance assay in Thailand.  Best Poster of the Day Award

3. นพ.ศุภณัฐ  วรวิชชวงษ์.  Urinary levels of MCP-1 (Monocyte chemoattractant protein-1), EGF (Epidermal growth factor) and renal pathology in IgA nephropathy patients.  Popular Poster of the Day Award

งานประชุมวิชาการสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยประจำปี 2558

1. พญ.สุเบญจา  พิณสาย.  Prevalence of primary HIV drug resistance by short reverse transcriptase genotypic resistance assay in Thailand.  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นรองชนะเลิศอันดับ 2

 

2557

งานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยประจำปี 2557

1.  พญ.วันดี  ชั้นประเสริฐภิญโญ.  Using of ice cream for diagnosis of diabetes mellitus and impaired glucose tolerance – an alternative to the oral glucose tolerance test.  Resident Research Award รางวัลชนะเลิศ

 

การรับทุนสนับสนุนการเสนอผลงานในต่างประเทศ

  ก. ประเภท Travel Grant Award ของการประชุมวิชาการในต่างประเทศ

2559

1.  พญ. ธีรดา อัศวศักดิ์สกุล (Dr. Theerada Assawasaksakul).   A comparative study of conventional cytology and cell block method in the diagnosis of pleural effusion.

Oral Presentation ในงานประชุม:  European Respiratory Society (ERS) International Congress 2016, London, United Kingdom, 3-7 September 2016

Award: ERS Silver Sponsorship 2016

 

2557

1.   พญ. สุภาณี สินเพิ่มสุขสกุล (Dr. Supanee Sinphurmsukskul).  Prevalence of vitamin D insufficiency in active pulmonary tuberculosis patients in Thailand.

Poster Presentation ในงานประชุม:  2014 Asian Pacific Society of Respirology (APSR) Congress, Bali, Indonesia, 13-16 November 2014

Award: APSR Travel award

 

  ข. ประเภททุนจากองค์กรภายในประเทศ

ทุนสนับสนุนแพทย์ประจำบ้านในการเดินทางไปนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2559

1.  พญ. ธีรดา อัศวศักดิ์สกุล (Dr. Theerada Assawasaksakul).   A comparative study of conventional cytology and cell block method in the diagnosis of pleural effusion.

Oral Presentation ในงานประชุม:  European Respiratory Society (ERS) International Congress 2016, London, United Kingdom, 3-7 September 2016

Award: ERS Silver Sponsorship 2016