กิจกรรมเสริมหลักสูตร

คณะฯและภาควิชาฯส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ รวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับแพทย์ประจำบ้าน

  • กิจกรรม 100 วันฉันยังอยู่ จัดโดยคณะฯ หลังจากที่แพทย์ประจำบ้านทำงานครบ 100 วันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ประจำบ้านแต่ละภาควิชา
  • กิจกรรม Medicine rally เป็นกิจกรรมที่จัดโดยภาควิชาฯ จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่าแพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปีและอาจารย์ นอกจากกิจกรรมสันทนาการแล้ว จะมีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรตามความสนใจของแพทย์ประจำบ้านอีกด้วย ได้แก่ การถ่ายภาพทางการแพทย์ ศิลปะการป้องกันตัว การวาดภาพสีน้ำ การทำกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชน เป็นต้น
  • กีฬาสี จัดโดยคณะฯ เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธืของบุคลากรในคณะฯ
  • โครงการ “เริ่มต้น 60 นาที เพื่อสุขภาพดีในอนาคต” เป็นการสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ