สถาบันฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรมปีการศึกษา 2564

สถาบันหลัก       

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันร่วมผลิตแพทย์        

1. แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

2. แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

3. แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์