เกณฑ์การคัดเลือก จำนวนและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1.คุณลักษณะเฉพาะบุคคล  30% 2. สัมภาษณ์ 70%
1.1  Cumulative GPA.
1.2  GPA Med.
1.3  ระยะเวลาการปฏิบัติงานในระบบ (ใช้ทุน)
1.4  Recommendation
2.1  Leadership     
2.2  Communication skill
2.3  Attitude
2.4  Teaching skill
2.5  Personality
2.6  System-based practice

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2566

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 36 คน/ปี
โครงการหลัก รามา-รามา 22 คน/ปี
สถาบันร่วมผลิตแพทย์  
โรงพยาบาลบุรีรัมย์  2 คน/ปี
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์  6 คน/ปี
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  6 คน/ปี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต้นสังกัดต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนอย่างน้อย 1 ปี ผู้สมัครที่ไม่มีต้นสังกัดจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ต่ำกว่า 3 ปี

จำนวนปีการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 3 ปี เริ่มฝึกอบรม 1 กรกฎาคม