ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

Practical Dermatology:Points Not to Miss 2022

DAY1 (22 AUG 2022]
Morning: Facial dermatoses
08.30-08.50 Common facial dermatoses: 5 points not to miss        รศ. พญ.สุธนี รัตนิน
08.50-09.10 Five points not to miss when dealing with facial eczema    อ. พญ.กุลสุภา นิมมานนิตย์
09.10-09.30 Five points not to miss in sensitive skin syndrome*        รศ. นพ.วาสนภ วชิรมน
09.30-09.50 Approach to eyelid dermatitis: 5 points not to miss        อ. พญ.ปราณี เศวตวิลาศ
10.20-10.40 Approach to facial nodules: 5 points not to miss        อ. นพ.ธีรพงษ์ รัตนนุกรม
10.40-11.00 Five points not to miss in facial hypopigmentation        รศ. นพ.วาสนภ วชิรมน
11.00-11.20 Five points not to miss in acne treatment*            รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
11.20-11.40 Periorbital swelling: 5 points for the diagnostic approach    อ. นพ.ณัฐชาต จุไรรัตนากรณ์    

Afternoon: Inflammatory dermatoses
13.00-13.20    Five points not to miss in autoimmune connective tissue disease    รศ. พญ.กมุทนาถ จันทร์ประภาพ
13.20-13.40    Atopic dermatitis: 5 points not to miss* รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
13.40-14.00    Five points not to miss in psoriasis treatment* ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.ณัฎฐา รัชตะนาวิน
14.00-14.20    Five points indicating malignant transformation in chronic inflammatory dermatosis อ. นพ.ธีรพงษ์ รัตนนุกรม
14.40-15.00    Five points not to miss in the eczema management* อ. พญ.ปราณี เศวตวิลาศ
15.00-15.20    Bullous lesions: 5 points not to miss อ. พญ.จุทามาศ ตันคุณากร
15.20-15.40    Drug rash: 5 points not to miss อ. พญ.วิมลสิริ เอี่ยมสำอางค์

 

DAY2 [23 AUG 2022]
Morning: Dermatologic therapy
08.30-08.50 Five guides to prescribing topical corticosteroids รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
08.50-09.10 Five points not to miss in the management of common skin tumor อ. นพ.วรณิสร์ อ่อนประเสริฐ
09.10-09.30 Antihistamines for urticaria: 5 points not to miss* รศ. wญ.กมุทนาถ จันทร์ประภาพ
09.30-09.50 JAK inhibitors in dermatologic practice: 5 points not to miss* รศ. นพ.วาสนภ วชิรมน
                     JAK inhibitors in dermatologic practice: 5 points not to miss* รศ. พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร
10.20-10.40 Prescribing antifungal agents: 5 points not to miss อ. นพ.พชรวรรธน์ จิระสุทัศน์
10.40-11.00 Five points not to miss in laser treatment ผศ. นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร
11.00-11.20 Imbalance in skin microbiome: 5 points not to miss in acne treatment* รศ. พญ.สุธนี รัตนิน
11.20-11.40  Obesity-related skin conditions: 5 practical points* รศ. พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร/รศ. นพ.วาสนภ วชิรมน
 

Afternoon: Hair/nail/snucosal dliseases
13.00-13.20    Five issues in melanonychia: points not to miss อ. พญ.ชนิตว์วัณณ์ วิชญชาคร
13.20-13.40    The diagnosis and management of nail psoriasis: 5 points not to miss*รศ. พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร
13.40-14.00    Five challenges in the diagnosis of genital ulcers: points not to missอ. นพ.ศราวิน หาญชูวงศ์
14.00 - 14.20 Approach to alopecia: 5 points not to miss รศ. นพ.พลเกียรติ สุขนวณิช
14.40 - 15.00 Five points not to miss when dealing with paronychia อ. พญ.สุทธินันท์ วิชญาณรัตน์
15.00 - 15.20 Dealing with cheilitis: 5 points not to miss อ. พญ.กัลย์ภรรณ ปกรณ์ผดุงสิทธิ์
15.20 - 15.40 Five points not to miss in scalp psoriasis * รศ. นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช