ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

เกณฑ์การรับแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2565

เกณฑ์การรับแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2566

    สาขาวิชาฯ ดำเนินการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านตามเกณฑ์ของแพทยสภา และดำเนินการสัมภาษณ์ตามราชวิทยาลัยอายุรแพทย์และสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยกำหนด โดยจำนวนที่รับได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหลักสูตรของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ เป็นจำนวนปีละ 6 คน

    สาขาวิชาฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านจากอาจารย์ประจำของสาขาวิชาฯและตัวแทนจากภาควิชาอายุรศาสตร์เป็นประจำทุกปี โดยเกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. คะแนนสอบสัมภาษณ์ (พิจารณาจากเจตคติ บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ ความสามารถพิเศษ และ GPA)
2. ประสบการณ์ในการทำงาน/ผลงานการทำวิจัยที่ผ่านมา
3. หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร
4. การมีต้นสังกัด

โดยผู้สมัครต้องผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ตามเกณฑ์ของแพทยสภา และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจำบ้านต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ซึ่งถือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศแพทยสภา

     หากสาขาวิชาฯ พิจารณารับแพทย์ท่านนั้นมาเป็นแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ท่านนั้นลาออกก่อนใช้ทุนครบกาหนด แพทย์ท่านนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นแพทย์ประจำบ้านทันที
สาขาวิชาฯ เปิดโอกาสให้ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังประกาศผลการคัดเลือก
ท่านสามารถ download แบบคำร้องขออุทธรณ์ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน  ได้ใน website ของสาขาวิชาฯ
 
สมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา
หากท่านสนใจจะสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยาที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ท่านสามารถติดต่อได้ที่ ธุรการหน่วยผิวหนัง โทร. 02-201-1141
ท่านสามารถ download แบบใบสมัครการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 ได้ใน website ของสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ
 
รายละเอียดการสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 1. ใบคำขอเพื่อขึ้นทะเบียน ลงนามและติดรูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  (ตั้งชื่อไฟล์เป็น: 1-ใบสมัคร_ชื่อ นามสกุล)
 2. หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่
  1. สำเนาบัตรประชาชน  (ตั้งชื่อไฟล์เป็น: 2.1-บัตรประชาชน_ชื่อ นามสกุล)
  2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  (ตั้งชื่อไฟล์เป็น: 2.2-ใบเปลี่ยนชื่อ_ชื่อ นามสกุล)
  3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  (ตั้งชื่อไฟล์เป็น: 2.3-แพทยศาสตร์บัณฑิต_ชื่อ นามสกุล)
  4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม  (ตั้งชื่อไฟล์เป็น: 2.4-ใบประกอบวิชาชีพ_ชื่อ นามสกุล)
  5. สำเนาประกาศนียบัตรการเพิ่มพูนทักษะ  (ตั้งชื่อไฟล์เป็น: 2.5-เพิ่มพูนทักษะ_ชื่อ นามสกุล)
  6. หนังสือรับรองจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของต้นสังกัดนั้นๆ (ถ้ามี)  (ตั้งชื่อไฟล์เป็น: 2.6-ต้นสังกัด_ชื่อ นามสกุล)
  7. สำเนาใบวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ (เฉพาะ อย324 (เข้าปี 2) ตจวิทยา) (ถ้ามี)  (ตั้งชื่อไฟล์เป็น: 2.7-วุฒิบัตร_ชื่อ นามสกุล)
 3. หลักฐานแสดงคุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่
  1. หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae) ของผู้สมัคร  (ตั้งชื่อไฟล์เป็น: 3.1-CV_ชื่อ นามสกุล)
  2. หนังสือแสดงเจตจำนง (statement of purpose) ของผู้สมัครในการเข้ารับการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน  ในแผนการฝึกอบรมตจวิทยา  ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  (ตั้งชื่อไฟล์เป็น: 3.2-แสดงเจตจำนง_ชื่อ นามสกุล)
  3. หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัครจำนวนอย่างน้อย 3 ฉบับ
    1.  
   1. อาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัคร เรียนจบมา (ตั้งชื่อไฟล์เป็น: 3.3.1-รับรอง_ชื่อ นามสกุล)
   2. อาจารย์หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมของสถาบันฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะ/ปฏิบัติงานชดใช้ทุน(ตั้งชื่อไฟล์เป็น: 3.3.2-รับรอง_ชื่อ นามสกุล)
   3. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงในปัจจุบัน/อดีต (ตั้งชื่อไฟล์เป็น: 3.3.3-รับรอง_ชื่อ นามสกุล)
   4. อื่นๆ (ตั้งชื่อไฟล์เป็น: 3.3.4-รับรอง_ชื่อ นามสกุล)

ส่งมายัง  dermthai@gmail.com โดยตรง ภายในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น

    3.4    คุณสมบัติของผู้สมัคร อิงตามเกณฑ์ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
4.    ขอให้ลงทะเบียนทาง website: med.mahidol.ac.th/graded/  และแนบคะแนน CU-TEP/TOEFL/IELTS หรือ MU-test อายุไม่เกิน 2 ปี ตามข้อกำหนดของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

5. หลักฐานการชำระเงิน  (ตั้งชื่อไฟล์เป็น: ค่าสมัคร_ชื่อ นามสกุล)

            เงินค่าสมัคร 1,400 บาท โดยผู้สมัครโอนเข้าบัญชี “สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย”

           ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่บัญชี 051-238933-0

          (เป็นค่าธรรมเนียมของแพทยสภา ตามประกาศแพทยสภาที่ 30/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563)

6.  ผู้สมัครสามารถตรวจเอกสารความครบถ้วนของเอกสารที่สมาคมได้รับ ที่ bit.ly/3AWzRsi

7.  เอกสารตัวจริงทั้งหมด ให้นำติดตัวมาแสดงวันที่ไปสัมภาษณ์ด้วย

เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565
สถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 1 ของสาขาวิชาฯ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30 น.    
ณ สำนักงานหน่วยโรคผิวหนัง ชั้น 2 อาคาร 1 รพ.รามาธิบดี