ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

การรับแพทย์ประจำบ้าน/ต่อยอด

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1
 
u  จำนวนแพทย์ที่รับ

      แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด  จำนวน  5 ตำแหน่ง

      

u  หลักสูตรการฝึกอบรม

        แพทย์ประจำบ้าน 3 ปี / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2 ปี

        หลักสูตรการฝึกอบรม

        กระบวนการอุทธรณ์ผลการคัดเลือกของผู้สมัคร

 
u  คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม

     1.  ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 

     2.  ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ปีที่ 1 ในสถาบันที่แพทยสภารับรองสามารถเข้าฝึกอบรมในชั้นปีที่ 2 ได้ หรือ

     3.  ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

          สาขาอายุรศาสตร์ของแพทยสภา สามารถเข้าฝึกอบรมในชัั้นปีที่ 2 ได้
 
u  การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

         l  หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย

                 1. CV                                    20%    
                 2. Recommend letter   20%      
                 3. Interview                       60%
                 เกณฑ์ผ่าน                          70%

         l  มีตัวแทนอาจารย์จาก postgrad ภาควิชาอายุรศาสตร์๋ จำนวน 1 ท่าน ร่วมคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน/

              แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาโลหิตวิทยา

         l  สถาบันได้จัดทำประกาศรายชื่อคณะกรรมการและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยยึดหลักความเสมอภาคโปร่งใสและตรวจสอบได้

 
u  เอกสารประกอบการสมัคร

     -  หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก 

     -  หลักฐานการชดใช้ทุนโดยการใช้เงิน
     -  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว             1 รูป
     -  สำเนาใบปริญญาบัตร       1 ใบ
     -  ใบประกอบโรคศิลป            1 ใบ
     -  Transcript                          1 ใบ
     -  Recommendation          3 ฉบับ
     -  CV หรือประวัติแนะนำตัว  1 ชุด
 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้
- สัมภาษณ์วันที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น.
  ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
- ประกาศผลภายในระยะ 1 สัปดาห์ หลังการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือ email ที่ให้ไว้
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณอภิรดี บุญเรืองรัตน์  โทร. 02-2012373
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
 
u  จำนวนแพทย์ที่รับ

        แพทย์ประจำบ้าน  จำนวน 2 ตำแหน่ง

       แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 2 ตำแหน่ง

      

u  หลักสูตรการฝึกอบรม

        แพทย์ประจำบ้าน 3 ปี / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2 ปี

        หลักสูตรการฝึกอบรม

        กระบวนการอุทธรณ์ผลการคัดเลือกของผู้สมัคร

 
u  คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม

     1.  ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 

     2.  ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ปีที่ 1 ในสถาบันที่แพทยสภารับรองสามารถเข้าฝึกอบรมในชั้นปีที่ 2 ได้ หรือ

     3.  ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

          สาขาอายุรศาสตร์ของแพทยสภา สามารถเข้าฝึกอบรมในชัั้นปีที่ 2 ได้
 
u  การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

         l  หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย

                 1. CV                                    20%    
                 2. Recommend letter   20%      
                 3. Interview                       60%
                 เกณฑ์ผ่าน                          70%

         l  มีตัวแทนอาจารย์จาก postgrad ภาควิชาอายุรศาสตร์๋ จำนวน 1 ท่าน ร่วมคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน/

              แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาโลหิตวิทยา

         l  สถาบันได้จัดทำประกาศรายชื่อคณะกรรมการและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยยึดหลักความเสมอภาคโปร่งใสและตรวจสอบได้

 
u  เอกสารประกอบการสมัคร

     -  หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก 

     -  หลักฐานการชดใช้ทุนโดยการใช้เงิน
     -  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว             1 รูป
     -  สำเนาใบปริญญาบัตร       1 ใบ
     -  ใบประกอบโรคศิลป            1 ใบ
     -  Transcript                          1 ใบ
     -  Recommendation          3 ฉบับ
     -  CV หรือประวัติแนะนำตัว  1 ชุด
 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้
สัมภาษณ์วันที่ 21 มีนาคม 2566
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณอภิรดี บุญเรืองรัตน์  โทร. 02-2012373
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1
 
u  จำนวนแพทย์ที่รับ

        แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด  จำนวน  4 ตำแหน่ง

 
u  หลักสูตรการฝึกอบรม

        แพทย์ประจำบ้าน 3 ปี / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2 ปี

        หลักสูตรการฝึกอบรม

        กระบวนการอุทธรณ์ผลการคัดเลือกของผู้สมัคร

 
u  คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม

     1.  ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 

     2.  ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ปีที่ 1 ในสถาบันที่แพทยสภารับรองสามารถเข้าฝึกอบรมในชั้นปีที่ 2 ได้ หรือ

     3.  ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

         สาขาอายุรศาสตร์ของแพทยสภา สามารถเข้าฝึกอบรมในชัั้นปีที่ 2 ได้
 
u  การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

         l  หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย

                 1. CV                                   20%    
                 2. Recommend letter   20%      
                 3. Interview                       60%
                 เกณฑ์ผ่าน                          70%

         l  มีตัวแทนอาจารย์จาก postgrad ภาควิชาอายุรศาสตร์๋ จำนวน 1 ท่าน ร่วมคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน/

             แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาโลหิตวิทยา

         l  สถาบันได้จัดทำประกาศรายชื่อคณะกรรมการและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยยึดหลักความเสมอภาคโปร่งใสและตรวจสอบได้

 
u  เอกสารประกอบการสมัคร

     -  หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก 

     -  หลักฐานการชดใช้ทุนโดยการใช้เงิน
     -  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว             1 รูป
     -  สำเนาใบปริญญาบัตร       1 ใบ
     -  ใบประกอบโรคศิลป            1 ใบ
     -  Transcript                           1 ใบ
     -  Recommendation           3 ฉบับ
     -  CV หรือประวัติแนะนำตัว   1 ชุด
 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้
สัมภาษณ์วันที่ 18 ตุลาคม 2565
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณอภิรดี บุญเรืองรัตน์  โทร. 02-2012373
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1
 
u  จำนวนแพทย์ที่รับ

        แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด  จำนวน  4 ตำแหน่ง

 
u  หลักสูตรการฝึกอบรม

        แพทย์ประจำบ้าน 3 ปี / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2 ปี

        หลักสูตรการฝึกอบรม

        กระบวนการอุทธรณ์ผลการคัดเลือกของผู้สมัคร

 
u  คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม

     1.  ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 

     2.  ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ปีที่ 1 ในสถาบันที่แพทยสภารับรองสามารถเข้าฝึกอบรมในชั้นปีที่ 2 ได้ หรือ

     3.  ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

         สาขาอายุรศาสตร์ของแพทยสภา สามารถเข้าฝึกอบรมในชัั้นปีที่ 2 ได้
 
u  การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

         l  หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย

                 1. CV                                   20%    
                 2. Recommend letter   20%      
                 3. Interview                       60%
                 เกณฑ์ผ่าน                          70%

         l  มีตัวแทนอาจารย์จาก postgrad ภาควิชาอายุรศาสตร์๋ จำนวน 1 ท่าน ร่วมคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน/

             แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาโลหิตวิทยา

         l  สถาบันได้จัดทำประกาศรายชื่อคณะกรรมการและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยยึดหลักความเสมอภาคโปร่งใสและตรวจสอบได้

 
u  เอกสารประกอบการสมัคร

     -  หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก 

     -  หลักฐานการชดใช้ทุนโดยการใช้เงิน
     -  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว             1 รูป
     -  สำเนาใบปริญญาบัตร       1 ใบ
     -  ใบประกอบโรคศิลป            1 ใบ
     -  Transcript                           1 ใบ
     -  Recommendation           3 ฉบับ
     -  CV หรือประวัติแนะนำตัว   1 ชุด
 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 กรกฎาคม 2564
สัมภาษณ์วันที่ 3 สิงหาคม 2564
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณอภิรดี บุญเรืองรัตน์  โทร. 02-2012373
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
 
u  จำนวนแพทย์ที่รับ

        แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด  จำนวน  3 ตำแหน่ง

 
u  หลักสูตรการฝึกอบรม

        แพทย์ประจำบ้าน 3 ปี / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2 ปี

        หลักสูตรการฝึกอบรม

        กระบวนการอุทธรณ์ผลการคัดเลือกของผู้สมัคร

 
u  คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม

     1.  ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 

     2.  ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ปีที่ 1 ในสถาบันที่แพทยสภารับรองสามารถเข้าฝึกอบรมในชั้นปีที่ 2 ได้ หรือ

     3.  ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

         สาขาอายุรศาสตร์ของแพทยสภา สามารถเข้าฝึกอบรมในชัั้นปีที่ 2 ได้
 
u  การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

         l  หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย

                 1. CV                          20%    
                 2. Recommend letter   20%      
                 3. Interview                 60%
                 เกณฑ์ผ่าน                    70%

         l  มีตัวแทนอาจารย์จาก postgrad ภาควิชาอายุรศาสตร์๋ จำนวน 1 ท่าน ร่วมคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน/

             แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาโลหิตวิทยา

         l  สถาบันได้จัดทำประกาศรายชื่อคณะกรรมการและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยยึดหลักความเสมอภาคโปร่งใสและตรวจสอบได้

 
u  เอกสารประกอบการสมัคร

     -  หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก 

     -  หลักฐานการชดใช้ทุนโดยการใช้เงิน
     -  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว        1 รูป
     -  สำเนาใบปริญญาบัตร     1 ใบ
     -  ใบประกอบโรคศิลป       1 ใบ
     -  Transcript                 1 ใบ
     -  Recommendation      3 ฉบับ
     -  CV                           1 ชุด
 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 ธันวาคม 2563
สัมภาษณ์เดือนมกราคม 2564
 
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-2012373
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

 

 • จำนวนแพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่รับสมัคร

                   จำนวน 5 ตำแหน่ง

 • หลักสูตรการฝึกอบรม

                แพทย์ประจำบ้าน 3 ปี

                แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2 ปี

                หลักสูตรการฝึกอบรม(คลิ๊กดูรายละเอียด)

                กระบวนการอุทธรณ์ผลการคัดเลือกของผู้สมัคร

 • คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม

1. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา

2. ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ปีที่ 1 ในสถาบันที่แพทยสภารับรองสามารถเข้าฝึกอบรมในชั้นปีที่ 2 ได้ หรือ

3. ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

    สาขาอายุรศาสตร์ของแพทยสภา สามารถเข้าฝึกอบรมในชั้นปีที่ 2 ได้

 • การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

-  หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย

                        1. CV 20 %

                        2. Recommend letter 20 %

                        3. Interview 60 %

   เกณฑ์ผ่าน 70%

มีตัวแทนอาจารย์จาก postgrad ภาควิชาอายุรศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน ร่วมคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน/

   แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาโลหิตวิทยา

สถาบันได้จัดทำประกาศรายชื่อคณะกรรมการและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยยึดหลักความเสมอภาคโปร่งใสและตรวจสอบได้

 • เอกสารประกอบการสมัคร

               -  หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับคัดเลือก

               -  หลักฐานการชดใช้ทุนโดยการใช้เงิน

               -  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

               -  สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ใบ

               -  ใบประกอบโรคศิลป์ 1 ใบ

               -  Transcript 1 ใบ

               -  Recommendation 3 ฉบับ

               -  CV 1 ชุด

 • สัมภาษณ์และประกาศผล

               -   สัมภาษณ์วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.

                   ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

               -   ประกาศผลภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลังการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือ e-mail ที่ให้ไว้

 

     ติดต่อสอบถามโทร. 02-2012373

     E-mail : apiradee.boo@mahidol.ac.th

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

จำนวนแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่รับสมัคร

จำนวน 4 ตำแหน่ง

หลักสูตร

แพทย์ประจำบ้าน 3 ปี

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2 ปี

คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม

 1. เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาและผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา

 2. เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ปีที่ 1 ในสถาบันที่แพทยสภารับรองสามารถเข้าฝึกอบรมในชั้นปีที่ 2 ได้ หรือ

 3. เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ของแพทยสภา สามารถเข้าฝึกอบรมในชั้นปีที่ 2 ได้

หลักฐานประกอบการสมัคร

- หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับคัดเลือก

- หลักฐานการชดใช้ทุนโดยการใช้เงิน

- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว                 1 รูป

- สำเนาใบปริญญาบัตร             1 ใบ

- ใบประกอบโรคศิลป์               1 ใบ

- Transcript                           1 ใบ

- Recommendation               3 ท่าน

- CV                                      1 ชุด

ประกาศผลและสัมภาษณ์

- สัมภาษณ์วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น.

   ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

- ประกาศผลทาง e-mail ตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้

ติดต่อสอบถาม โทร 02-2012373

E-mail : apiradee.boo@mahidol.ac.th

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

จำนวนแพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่รับสมัคร

จำนวน 2 ตำแหน่ง

หลักสูตร

แพทย์ประจำบ้าน 3 ปี

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2 ปี

หลักสูตรการฝึกอบรม (คลิ๊กดูรายละเอียด)

          ผลการดำเนินงานของหลักสูตร (คลิ๊กดูรายละเอียด)

คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม

 1. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา

 2. ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขำอายุรศาสตร์ ปีที่ 1 ในสถาบันที่แพทยสภารับรองสามารถเข้าฝึกอบรมในชั้นปีที่ 2 ได้ หรือ

 3. ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ของแพทยสภาสามารถเข้าฝึกอบรมในชั้นปีที่ 2 ได้

การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี

หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย

 1. CV 20 %

 2. Recommendation letter 20 %

 3. Interview 60 %

เกณฑ์ผ่ำน > 70 % 

มีตัวแทนอาจารย์จาก postgrad ภาควิชาอายุรศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน ร่วมคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สำหรับสาขาวิชาโลหิตวิทยาสถาบันได้จัดทำประกาศรายชื่อคณะกรรมการและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับกาฝึกอบรม โดยยึดหลักความเสมอภาคโปร่งใสและตรวจสอบได้

เอกสารประกอบการสมัคร

-  หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับคัดเลือก

-  หลักฐานการชดใช้ทุนโดยการใช้เงิน

-  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว               1 รูป

-  สำเนาใบปริญญาบัตร          1 ใบ

-  ใบประกอบโรคศิลป์             1  ใบ

-  Transcript                         1 ใบ

-  Recommendation             3 ฉบับ

-  CV                                    1 ชุด

สัมภาษณ์และประกาศผล

- สัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 – 15.30 น.

  ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

- ประกาศผลภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลังการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือ e-mail ที่ให้ไว้

ติดต่อสอบถาม โทร 02-2012373

E-mail : apiradee.boo@mahidol.ac.th