คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพิชญา ศรีวรรโณภาส

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีวัฒน์ อัศวโภคี
อาจารย์ นายแพทย์ศรัณย์  ธนพฤฒิวงศ์
 อาจารย์ แพทย์หญิงธัญชนก  จัตตารีส์
อาจารย์ แพทย์หญิงลิลลี่ ชัยสมพงษ์
  นายแพทย์จิโรจ พละเลิศ