ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

Cosmetic Dermatology:Step up beyond limitations! 2022

Day1 (OCT 10, 2022)
OPENNING รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
Morning Lecture: Injectables
08.30 - 08.50     Overview of Botulinum toxin     อ. นพ.ณัฐชาต จุไรรัตนาภรณ์
08.50 - 09.10     Botulinum toxin for glabellar frown lines:a state of art    รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร/อ. ถร.เบณริตา จิตอารี
09.10 - 09.30     Temporal augmentation           รศ. นพ.วาสนภ วชิรมน /อ. ดร.เบญริตา จิตอารี
09.30 - 09.50     Balance injection techniques *    รศ. (พิเศษ) พญ.วิไล ธนสารอักษร
10.20 - 10.40     Dermal fillers for chin augmentation  อ. พญ.อัจจิมา สุวรรณจินดา/อ. ถร.เบญริตา จิตอารี
10.40 -11.00      Optimize the best outcome with facial holistic treatment*   ผศ. พญ.แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์
11.00 - 11.20      Hyaluronidase in aesthetic dermatology      รศ. นพ.วาสนภ วชิรมน
11.20 - 11.40      Sclerotherapy: practical tips       อ. พญ.ชนิตว์วัณณ์ วิชญชาคร

Afternoon Lecture: Laser & Energy-based devices
13.00 -13.20     Hyperbaric oxygen therapy     รศ. นพ.วาสนภ วชิรมน
13.20 - 13.40    Pulsed electromagnetic field in aesthetic dermatology    อ. พญ.อัจจิมา สุวรรณจินดา
13.40 - 14.00    Radiofrequency for skin tightening รศ. พญ.กมุทนาถ จันทร์ประภาพ
14.00 - 14.20    Nonsurgical postpartum abdominal rejuvenation ผศ. พญ.สาลินี โรจน์หรัญสกุล
14.40 - 15.00    Interventions for the treatment of striae         อ. นพ.วรณิสร้ อ่อนประเสริธ
15.00 - 15.20    Laser and energy-based devices for acne             ผศ. นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร
15.20 -15.40     Role of cosmeceuticals for post-laser care*         อ. นพ.ธีรพงษ์ รัตนนุกรม
15.40 - 16.00    Laser and energy-based devices for enlarged pores   ผศ. นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร

Day2 (OCT 11,2022)
OPENNING ผศ. นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร
Morning Lecture: Good skin quality
08.30 - 08.50     Sunscreen innovation*           รศ. พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร/รศ. นพ.วาสนภ วชิรมน
08.50 - 09.10     Diets & acne        รศ. พญ.สุธนี รัตนิน
09.10 - 09.30     Sensitive skin syndrome*    รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
09.30 - 09.50     Cosmeceuticals for melasma     รศ. นพ.วาสนภ วชิรมน
10.20 - 10.40    Tips and tricks to select cleanser under aesthetic treatment*   รศ. พญ.สุธนี รัตนิน
10.40 -11.00      Probiotics in dermatology       รศ. (พิเศษ) พญ.วิไล ธนสารอักษร
11.00 - 11.20     Topical antioxidants in dermatology *         อ. พญ.ปราณี เศวตวิลาศ
11.20 - 11.40     Improvement of skin qualities: A holistic 360 view        รศ. นพ.วาสนภ วชิรมน

Afternoon Lecture: Miscellaneous
13.00 -13.20     Emerging treatment options for androgenetic alopecia           อ.พญ.ศรัญญา คุณเขต
13.20 - 13.40     Obesity and wound healing*              รศ. พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร
13.40 - 14.00     Cosmetic procedure: Do and Don't in patients with autoimmune connective tissue diseases     อ. พญ.ชุติมา เสรีอภินันท์
14.00 - 14.20     Platelet-rich plasma for alopecia: Myths and Facts           รศ. นพ.พูลเกียรติ สุขนวณิช
14.40 - 15.00     Other applications of botulinum toxin             อ. พญ.วรนรี วินะยานุวัติคุณ
15.00 - 15.20     Cosmetic treatment for transgenders        อ. นพ.ธีรพงษ์ รัตนนุกรม
15.20 -15.40      Points to consider in aesthetic treatment for dark-skinned patients        อ. นพ.ณัฐชาต จุไรรัตนาภรณ์ / อ. นพ.ศราวิน หาญชีวงศ์
15.40 - 16.00     Management of post-surgical scar      อ. พญ.สุทธินันท์ วิชญาณรัตน์