วุฒิบัตร

ชื่อเต็ม

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์

Diploma of the Thai Board of Internal Medicine

ชื่อย่อ

วว. สาขาอายุรศาสตร์

Dip. Thai Board of Internal Medicine

คำแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ

วว.สาขาอายุรศาสตร์

Diplomate, Thai Board of Internal Medicine

Dip., Thai Board of Intern Med