ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

วุฒิบัตร

ชื่อเต็ม

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์

Diploma of the Thai Board of Internal Medicine

ชื่อย่อ

วว. สาขาอายุรศาสตร์

Dip. Thai Board of Internal Medicine

คำแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ

วว.สาขาอายุรศาสตร์

Diplomate, Thai Board of Internal Medicine

Dip., Thai Board of Intern Med