การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

1. การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

1.1. หลักสูตร

ใช้เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ 2563

หลักสูตร

1.2. คู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

คู่มือการฝึกอบรม

1.3. เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์
  2. เป็นแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้ายในการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์
  3. เป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์ในปีการศึกษานั้น

หลักเกณฑ์คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้

  1. ผลการเรียน
  2. การได้รับทุน
  3. คำรับรองการทำงาน
  4. คะแนนจากการสัมภาษณ์

โดยกรรมการแต่ละคนให้คะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือกโดยเป็นอิสระต่อกัน

ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันหรือก้ำกึ่ง ให้ใช้ฉันทามติของคณะกรรมการคัดเลือกและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่มีความพิการที่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ สาขาวิชาฯ ไม่ได้นำข้อจำกัดดังกล่าวมาเป็นเหตุผลในการไม่รับฝึกอบรม

แพทย์ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก สามารถยื่นอุทธรณ์โดยทำหนังสือแก่หัวหน้าสาขาวิชาฯ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมอาจารย์สาขาวิชาฯ ผลการอุทธรณ์จะทราบภายใน 30 วันหลังได้รับเรื่อง

2. รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ  ปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครแล้ว ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณอนัญญา โทร. 02-201-1647 (เวลาราชการ)    

วันสัมภาษณ์: วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.

ใบสมัคร

3. ทำเนียบแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

ทำเนียบแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 

 

 

งานสังสรรค์ปีใหม่ของสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อฯ (ธันวาคม 2562)

Endocrine Rama Family