ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ จรุงไทย เดชเทวพร

คณาจารย์

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงดิษยา รัตนากร
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธีรธร พูลเกษ
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุรีรัตน์ สุวัชรังกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิรดา วิทูรพณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เจษฎา เขียนดวงจันทร์

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงปนิษฐา จินดาหรา

       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิสิทธิ์ บุญเกิด

อาจารย์นายแพทย์พิเชฐ เติมสารทรัพย์

 

อาจารย์แพทย์หญิงธนนันท์ ธรรมมงคลชัย

 

                                                                                                                                                                    กลับสู่หน้าหลัก