ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร

คณาจารย์

ศาสตราจารย์นายแพทย์วสันต์ สุเมธกุล   

(เกษียณอายุราชการ - อาจารย์พิเศษ)

ศาสตราจารย์นายแพทย์สมนึก ดำรงกิจชัยพร

(เกษียณอายุราชการ - อาจารย์พิเศษ)

ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรยง ภักดีกิจเจริญ
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสินี ดิษฐบรรจง
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงอติพร อิงค์สาธิต
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ   
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อาคม นงนุช

อาจารย์แพทย์หญิงมณฑิรา อัศนธรรม

อาจารย์แพทย์หญิงศรินยา บุญเกิด

อาจารย์นายแพทย์อิทธิกร สภานุชาต

อาจารย์นายแพทย์อดิศร  ปทุมารักษ์

   
  อาจารย์นายแพทย์นภันต์ สุธารัตนพงศ์