บุคลากร

 

บุคลากรในปัจจุบัน

  1. นางสาวละออ ชัยลือกิจ (นักเทคนิคการแพทย์)
  2. นางสาวสุนีย์ แซ่ตั้ง (พยาบาลวิจัย)
  3. นางสาวกมลชนก ธัญธราดล (พยาบาลวิจัย)
  4. นางสาวฉัตรวรา อารีวุฒิ (นักกำหนดอาหาร)
  5. นางสาวขนิษฐา หล้าคำคง (พนักงานผู้ช่วยพยาบาล)
  6. นางสาวอนัญญา ตัวละมูล (เลขาหน่วย)