You are here

Science Illustrated

 
ชื่อ นิตยสาร Science Illustrated
 

ฉบับที่ 93 มีนาคม 2562

เรื่องจากปก

โปรแกรมมาเพื่อ ฆ่า ฆาตกรต่อเน่ื่องเป็นอาชญากรที่น่ากลัวที่สุด นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุยีน

    พิเศษที่อาจเอื้อให้คนเป็นฆาตรกรได้ การค้นพบนี้อาจช่วยให้ตำรวจหยุดฆาตกรได้ก่อนที่ทุกอย่าง
    จะสายเกินไป    
 แพทย์พบวิธีการรักษาไมเกรนได้แล้ว

 คำอนันต์เป็นงูร้ายของนักคณ่ิตศาสตร์
อนุภาคสามารถเดินทางข้ามเวลาได้