National Geographic

                                                                                                 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ชื่อนิตยสาร  National Geographic 
                          

ฉบับที่ 222  มกราคม  2563            

เรื่องจากปก   ปวด นักวิทยาศาสตร์กำลังไขความลับของความเจ็บปวด
       และค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการเยียวยารักษา                   
 คนอายุร้อยปีอยู่ที่ไหน และพวกเขากินอะไร 
 เปลี่ยนขุมเชื้อโรคในร่างกายให้กลายเป็นยา
 ฉบับพิเศษ : สุขภาพและนวัตกรรมการแพทย์แห่งอนาคต