You are here

National Geographic

 
ชื่อนิตยสาร

National Geographic 

 

ฉบับที่ 217 สิงหาคม 2562

เรื่องจากปก

โลกไม่เคยหยุดนิ่ง เมื่อระดับทะเลสูงขึ้น ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง สงครามปะทุ
     เศรษฐกิจล่มสลาย มนุษยชาติออกเดินทางเพื่อเสาะหาสถานที่และชีวิตที่ดีกว่า
 พลังแห่งความหวัง ขององค์ทะไลลามะ หลัง 60 ปี แห่งการพลัดถิ่น

 การค้นพบใหม่ๆ หักล้างมายาคติ ว่าด้วยสายเลือดบริสุทธิ์ของชาวยุโรป
"เราเคลื่อนย้ายไปเมื่อไม่อาจทนอยู่ได้ เราเคลื่อนย้ายเพราะแรงกดดันจากสิ่งแวดล้อม
      อันตรายภายนอก และเพื่อแสวงหาส้ิ่งที่เราปรารถนา" โมท์ซิน ฮามิค นักเขียนชื่อดังชาวปากีสถาน