National Geographic

                                                                                                 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ชื่อนิตยสาร  National Geographic 
 

ฉบับที่  229  สิงหาคม   2563

เรื่องจากปก

 หยุดยั้งการระบาดใหญ่ จากไข้ทรพิษถึงโควิด-19 เราเรียนรู้อะไร 
     จากโรคระบาดครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์