National Geographic

                                                                                                 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ชื่อนิตยสาร  National Geographic 
 

ฉบับที่  228  กรกฎาคม  2563

เรื่องจากปก

 ฉบับพิเศษ มุ่งหน้าสู่ เอเวอเรสต์ สำรวจหลังคาโลก 
 เพราะเหตุใดเราจึงไม่พร้อมรับมือโควิด - 19 และชีวิตวิถีใหม่