You are here

ศิลปวัฒนธรรม

 
ชื่อนิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม
 

ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๖

เมษายน  ๒๕๖๓

เรื่องจากปก

 เมื่อพระสยามเทวาธิราช ทรงปราบกบฏบวรเดช : การช่วงชิงเทพสัญลักษณ์ใน 
      "เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ"

ความต่างที่ไม่ต่างจากนางเมรีถึงนางพันธุรัต 

 เมืองไทยกับญึ่ปุ่น สถานะพิเศษสมัย จอมพล ป.

 สงกานต์ ๔ ภาค สืบราก "เผ่าไท"

 แขกไป - ไทยมา ใน "น้ำยาแขก"