You are here

ศิลปวัฒนธรรม

 
ชื่อนิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม
 

ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๗

พฤษภาคม  ๒๕๖๓

เรื่องจากปก ห่าระบาดใหญ่สมัยรัชกาลที่ ๒ จริงหรือที่หายเพราะพระราชพิธีอาพาธพินาศ?
ประวัติศาสตร์ลิงในลพบุรีจาก "ลุกหลานหนุมาน" ถึง "ลูกศิษย์เจ้าพ่อพระกาฬ"
สัมพันธภาพญี่ปุ่น - ไทยสมัยสงคราม เมื่อ "ท่านผู้นำ" เล่นตามบท
มโหรีโบราณ กำเนิดร่วมของกลอน และการขับร้องเข้าวงดนตรี
แกงปลาไหล สูตรโบราณ