You are here

STATdx

              ฐานข้อมูล STATdx สามารถเข้าใช้งานได้เฉพาะระบบ LAN ภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเท่านั้น

Restricted : Ramathibodi Hospital only
Supported by Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital