NewsCenter

NewsCenter

               NewsCenter - Online Real-time News Database บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบ
ครอบคลุมแหล่งข่าวและข้อมูลกว่าร้อยแหล่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ครบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และข้อมูลเสริมจากองค์กรและ หน่วยงานต่างๆ
สามารถสืบค้นได้ที่ >> https://www.iqnewscenter.com/gauth/mahidol.aspx?lp=http://www.li.mahidol.ac.th (ต้องใช้รหัสในการสืบค้น)
โดยใช้รหัส Google Account ในการ Login ดังนี้
บุคลากรใช้ : firstname.sur@mahidol.edu
นักศึกษาใช้ : firstname.sur@student.mahidol.edu