งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ : Learning Resource Administration

You are here

บริการ

งานสารบรรณ

เป็นงานที่เกี่ยวกับหนังสือ นับตั้งแต่คิด ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจำ ทำสาเนา รับ ส่ง บันทึก ย่อเรื่อง โต้ตอบ จัดเก็บ ค้นหา ทำลาย

การเงินและพัสดุ

เป็นงานบริการที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ตลอดจนมีการจัดการเกี่ยวกับการรับและการจ่ายเงินของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์ หลักการบริหารรวมถึงหลักการคลังทั่วไป

งานบุคลากรและสวัสดิการ

เป็นการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นบุคลากร ประวัติการปฏิบัติงาน ประวัติการศึกษา ประวัติการพัฒนา ประวัติการลา ประวัติการรับโทษทางวินัย สำหรับหน่วยบริหารทั่วไปจะรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลประวัติการลา  ส่วนฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลประวัติการรับราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประวัติการปฏิบัติงาน ประวัติการศึกษา ประวัติการพัฒนา และประวัติการรับโทษทางวินัย

งานสวัสดิการ

ประโยชน์ตอบแทนที่รัฐบาล ให้การช่วยเหลือแก่บุตรของบุคลากรของรัฐที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ รวมทั้งผู้มีสิทธิที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัดบำนาญ โดยรัฐบาลเป็น  ผู้ออกค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์

ประโยชน์ตอบแทนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การช่วยเหลือตามประกาศและระเบียบที่ได้มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ สาหรับในส่วนที่หน่วยบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานสวัสดิการ การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th