งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ : Learning Resource Administration Division

บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

You are here

ฐานข้อมูลทางการพยาบาล (Nursing Databases)

 ฐานข้อมูลทางการพยาบาล (Nursing Databases)

 

  ฐานข้อมูลฟรี

บริการบทความวารสารฟรีมากกว่า 12 ล้านรายการ ในฐานข้อมูล MEDLINE ย้อนหลังไปถึงปี 1960 ครอบคลุมวารสารในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ การแพทย์มากกว่า 10,000 ชื่อ


 เฉพาะผู้มีรหัสผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย


 เฉพาะผู้มีรหัสผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย


 
 เฉพาะผู้มีรหัสผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย


 
 เฉพาะผู้มีรหัสผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย


 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: lira@mahidol.ac.th