งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ : Learning Resource Administration Division

งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ : Learning Resource Administration Division

บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

You are here

แผนผังหน่วยงาน

  

    ชั้น M

 

 

 
   ชั้น 2

   
 
   ชั้น 3

   
   ชั้น 8

   
   ชั้น 9

   

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: lira@mahidol.ac.th