EBM/EBN Resources

 

| EBM | EBN| 

 


 

EBM

  Summaries of the primary evidence and web-based “reference tools”

 

 

เฉพาะผู้มีรหัสผ่านระบบ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย

 

มีหลักฐานข้อมูลช่วยประกอบการตัดสินใจ
ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย พร้อมทั้งหลัก
ฐานการรักษา ทดลอง ตลอดจนการ
ตรวจสอบจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในการวิจัย
ทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้
 

 

 ฐานข้อมูลฟรี

บริการบทความวารสารฟรีมากกว่า
12 ล้านรายการ ในฐานข้อมูล MEDLINE
ย้อนหลังไปถึงปี 1960 ครอบคลุมวารสาร
ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์
มากกว่า 10,000 ชื่อ

 

เฉพาะผู้มีรหัสผ่านระบบ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
บอกรับโดย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ที่ให้คำตอบสำหรับ
การรักษาได้ตรงจุด จากประสบการณ์ของ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว นรีเวชและกุมารเวช
เป็นประโยชน์ต่อแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วย
รวมทั้งการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์
ตลอดจนให้ความรู้สำหรับผู้ป่วยในการ
ดูแลสุขภาพตนเองมีการทบทวนและปรับ
เนื้อหาให้ทันสมัยเป็นประจำทุก 4 เดือน

 

ฐานข้อมูลฟรี

Clinical Excellence ประเทศอังกฤษ
เป็นฐานข้อมูลทาง health and social care
ให้ใช้ฟรี ใช้ได้ง่าย รวดเร็ว มีเมนูช่วยคัดกรอง
การสืบค้นให้ผู้ใช้บริการเลือก คือ  Area of Interest,
Type of information,    Clinical Queries, Sources,
Medicines and Devices และ Published Date


 
  
  EBM Reviews (Ovid)
 
 
 
 

 
 
 

 


  
  
   Electronic textbooks
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

เฉพาะผู้มีรหัสผ่านระบบ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย

   
  
  Meta-Search Engines/Databases
 
 
 
 
 

 
 
 


 Journals Finder
 

   

 
EBN
 
 
 
 
 ฐานข้อมูลฟรี

บริการบทความวารสารฟรีมากกว่า 12 ล้านรายการ
ในฐานข้อมูล MEDLINE ย้อนหลังไปถึงปี 1960
ครอบคลุมวารสารในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ
การแพทย์มากกว่า 10,000 ชื่อ
 
 

เครือข่ายมหาวิทยาลัย
 เฉพาะผู้มีรหัสผ่านระบบ
บอกรับโดย...คณะพยาบาลศาสตร์
ครอบคลุมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกและปริญญาโทของ
สหรัฐอเมริกา จำนวกว่า 1.6 ล้านรายการ
(Entries) มี Preview ของวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997
ถึงปัจจุบัน

 

 

* รายละเอียดของข้อมูลแต่ละฐานบางส่วนได้มาจาก หอสมุดและคลังข้อมูลมหาวิทยาลัยมหิด