ปฏิบัติงาน :  สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เปิดรับสมัคร : 28 ธันวาคม 2565 - 23 มกราคม  2566

สอบสัมภาษณ์ : 24 มกราคม 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  • วุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทศัลยศาสตร์
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน หรือ TOEFL-CBT ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน หรือ TOEFL-ITP ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6 คะแนน (เป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร หรือหากผู้สมัครเคยสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดระยะเวลาเกิน 2 ปี ต้องเป็นการสอบผ่านในการสอบครั้งเดียว แต่ผู้สมัครต้องใช้ผลทดสอบภาษาอังกฤษใหม่โดยที่คะแนนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด)
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านประสาทศัลยศาสตร์ อย่างน้อย 1 ปี
  • มีผลงานการตีพิมพ์วารสารวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับต่อมใต้สมองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เคยนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ และได้รับรางวัลผลงานทางด้านวิชาการหรือการเรียนการสอน
  • ผ่านการประเมินทักษะผ่าตัดผ่านโพรงจมูกด้วยกล้องเอ็นโดสโคป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานด้านการเรียนการสอน

1.วางแผนและจัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตร รวมทั้งเอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2.สอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน โดยการบรรยายในห้องเรียน การสอนข้างเตียง การสอนผู้ป่วยนอก การสอนในห้องผ่าตัดตามเนื้อหาหลักสูตรที่จัดเตรียมไว้

3.ประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน โดยจัดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงตรวจข้อสอบให้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน

งานด้านวิจัย

1. มีผลงานวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

งานด้านบริการวิชาการ

1. ให้บริการตรวจรักษาวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยด้านประสาทศัลยศาสตร์รวมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ป่วย

2. ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับผู้ป่วยด้านประสาทศัลยศาสตร์ ทั้งในและนอกเวลาราชการ

3. มีส่วนร่วมในการจัดประชุมวิชาการของสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการและเป็นวิทยากรในโอกาสต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

งานด้าน Disease Specific Certification (DSC)

1.วางแผนและจัดเตรียมเอกสารต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐาน Disease Specific Certification (DSC)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือน : พิจารณาให้ได้รับตามคุณวุฒิ และเพิ่มค่าประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สมัครงานได้ที่ : https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment